Hodnotenie zákonov a opatrení schválených v 2. štvrťroku 2014

V druhom štvrťroku 2014 boli hodnotené štyri opatrenia schválené v Národnej rade SR v sledovanom období. Jedno získalo pozitívny rating, ostatné tri boli hodnotené negatívne.

Pozitívne podnikatelia ohodnotili novelu zákona o ochrane hospodárskej súťaže, ktorou sa zaviedli zmeny pri udeľovaní pokút za dohody obmedzujúce hospodársku súťaž, zmeny v kompetenciách Protimonopolného úradu SR a odmena za predloženie dôkazov o dohode obmedzujúcej súťaž.

Naopak, najviac negatívnych hlasov získala novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorou sa zaviedola povinnosť zdravotného dohľadu nad pracovnými podmienkami zamestnancov 1. a 2. rizikovej kategórie, nové povinnosti zamestnávateľov a úpravy vyplývajúce z rozsiahlych zmien v oblasti chemickej legislatívy. Zámerom opatrenia bolo upraviť povinnosti zamestnávateľa týkajúce sa ochrany zdravia pri práci súvisiace so zabezpečením zdravotného dohľadu nad pracovnými podmienkami a nad zdravím zamestnancov. Taktiež sa v jednom zákone upravujú podmienky činnosti pracovnej zdravotnej služby (PZS), ktoré boli v doterajšej právnej úprave rozdelené do dvoch zákonov, čo spôsobovalo problémy v aplikačnej praxi.

Druhým najhoršie hodnoteným opatrením bol zákon o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku, ktorého cieľom bolo zaregulovať nadobúdanie poľnohospodárskych pozemkov a zamedziť ich špekulatívnym nákupom, následnej zmene druhu pozemku a možnému zneužívaniu vlastníctva vo vzťahu k doterajším nájomcom, najmä požadovaním neprimeraného nájomného.

Tretím negatívne hodnoteným opatrením bola novela Ústavy SR, ktorá zaviedla zmeny v organizácii a právomociach súdnej rady, zaviedla previerky sudcov a definovala manželstvo ako zväzok muža a ženy. Hodnotenie tohto opatrenia bolo síce negatívne, no bolo veľmi blízke nule, čiže malo podľa podnikateľov zanedbateľné dopady na podnikanie.

Opatrenia hodnotené podnikateľmi za 2. štvrťrok 2014Miera súhlasuKoeficient dôležitostiRating
[-3;3](%)[-300;300]
1.Novela zákona o ochrane hospodárskej súťaže0,4629 %13,49
2.Novela Ústavy SR-0,0331 %-0,93
3.Zákon o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku-0,5322 %-11,71
4.Novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia-0,8543 %-36,57

 

Rebríček hodnotených zákonov a opatrení od začiatku aktuálneho volebného obdobia
Archív

Podnikatelia každý štvrťrok hodnotia, aký vplyv na podnikateľské prostredie majú vybrané zákony, o ktorých v danom období hlasovali poslanci Národnej rady SR. Vybrané zákony a opatrenia sú hodnotené dvoma ukazovateľmi. Prvým je miera súhlasu podnikateľov s daným zákonom. Druhým je koeficient dôležitosti daného zákona pre podnikateľské prostredie alebo pre chod ekonomiky. Výsledným ukazovateľom je rating, ktorý je súčinom miery súhlasu a koeficientu dôležitosti a kvantifikuje prínos k zlepšeniu, resp. k zhoršeniu podnikateľského prostredia.

Mohlo by vás zaujímať