Horšie podmienky na podnikanie aj v závere roka

Výsledky IPP za 4. štvrťrok 2013

Kvalita podnikateľského prostredia na Slovensku sa podľa podnikateľov zhoršila aj v štvrtom štvrťroku 2013, no tempo zhoršovania sa spomalilo a podnikateľmi vnímané zhoršenie bolo miernejšie v porovnaní s predchádzajúcimi štyrmi štvrťrokmi. Aktuálna hodnota Indexu podnikateľského prostredia, ktorý na základe vlastného prieskumu pripravuje Podnikateľská aliancia Slovenska, je 66,3 bodu, čo v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom predstavuje pokles o 2,72 percenta. Najväčšie výhrady podnikateľov sa i naďalej týkajú vymožiteľnosti práva, nedostatkov v uplatňovaní princípu rovnosti pred zákonom a nestálej a neprehľadnej legislatívy.

Najvýraznejší pokles spomedzi jednotlivých položiek Indexu podnikateľského prostredia (IPP) zaznamenala v poslednom štvrťroku 2013 vymáhateľnosť práva a funkčnosť súdnictva. Rating tejto položky výrazne klesá už štvrtý štvrťrok po sebe, tento krát o 8,97 %. Aj napriek tomu, že na problémy v justícii sa poukazuje dlhodobo a sú pomerne známe, k reálnej zmene podľa podnikateľov stále neprichádza. Masívna kritika súdnictva neustáva i napriek skutočnosti, že v posledných rokoch došlo k miernemu skráteniu trvania súdnych sporov. Okrem samotného trvania sporov sú hlavnými problémami častá nepredvídateľnosť a najmä nevykonateľnosť súdnych rozhodnutí a neexistencia kvalitného monitoringu efektívnosti práce sudcov. Funkčné súdnictvo a vymožiteľnosť práva sú pritom úplne prvým predpokladom pre zlepšenie podnikateľského prostredia, keďže váha zákonov upravujúcich podmienky na podnikanie priamo závisí od ich vymožiteľnosti na súdoch a bez reálneho vymáhania pravidiel sa ich význam stráca.

Druhou najhoršie hodnotenou položkou sa stalo uplatňovanie princípu rovnosti pred zákonom s poklesom o 7,8 %. Podnikateľom sa nepozdávajú najmä niektoré opatrenia, ktoré sa vzťahujú iba na vybrané skupiny podnikateľov, čím deformujú trh a neprinášajú zlepšenie podnikateľského prostredia ako celku. Rezervy vidia pri uplatňovaní existujúcich zákonov v praxi. Pretrvávajú tiež problémy s platobnou disciplínou niektorých podnikov, čo vytvára dojem, že niektorí podnikatelia si musia plniť svoje záväzky načas, zatiaľ čo iní nie.

Treťou najviac klesajúcou položkou je zrozumiteľnosť, použiteľnosť a stálosť právnych predpisov. V hodnotení si pohoršila o 6,96 %. Pokles zapríčinili najmä neustále zmeny v zákonoch týkajúcich sa podnikania, pričom podnikatelia týmto zmenám vyčítajú prehnanú komplikovanosť, nelogickosť a nejednoznačnosť jednotlivých predpisov. Dôsledkom je, že legislatíva sa stáva neprehľadnou a podnikatelia sa často dopúšťajú priestupkov i bez svojho vedomia. V tejto oblasti by uvítali najmä výrazne kvalitnejšiu prípravu legislatívy s dôsledným hodnotením jej dopadov na podnikanie, čo by minimalizovalo potrebu dodatočných novelizácií.

Za posledné sledované obdobie zaznamenalo zlepšenie ratingu viacero hodnotených položiek, avšak pri všetkých bol nárast len minimálny. Väčšina z rastúcich položiek je z kategórie subjektívnych vplyvov podnikov na podnikateľské prostredie. Z nich najvýraznejšie sa zlepšovali vzťahy podnikov k životnému prostrediu a informačná otvorenosť podnikov. Spomedzi ostatných najvýraznejšie rástla stálosť a predvídateľnosť kurzu eura a cenová stabilita. Mierne si polepšilo aj hodnotenie infraštruktúry a regulácie cezhraničného obchodu.

Mohlo by vás zaujímať