Informačné zdroje

Základná literatúra
McELHANEY, K. A. 2011. Dobrý biznis. Bratislava : Eastone Books, 2011. 200 s. ISBN 978-80-8109-193-3.

Americká autorka píše zrozumiteľným štýlom o spoločenskej zodpovednosti podnikov. Základnou myšlienkou knihy je idea, že spoločenská zodpovednosť podniku musí mať strategické postavenie v systéme riadenia firmy a musí byť prepojená s cieľmi, misiou a kompetenciami firmy. Kniha je príručkou ako si vytvoriť program spoločenskej zodpovednosti podnikov pre veľké firmy a inšpiráciou ako zlepšiť komunikáciu o spoločenskej zodpovednosti podniku s verejnosťou.

REMIŠOVÁ, A. 2011. Etika a ekonomika. 3. prepracované a doplnené vydanie. Bratislava : Kalligram, 2011. 496 s. ISBN 978-80-8101-402-4.

Autorka ponúka systematické vysvetlenie podnikateľskej etiky ako vedy a jej hlavných oblastí. Kniha obsahuje časti o etike, vzniku podnikateľskej etiky a jej vývoji v zahraničí i na Slovensku, ďalej časti o manažérskej etike, etike v oblasti ľudských zdrojov, etike v službách, v účtovníctve, v bankovníctve, v reklame, o spoločenskej zodpovednosti podnikov. V tejto práci sa zároveň poskytujú základné informácie o formách inštitucionalizácie etiky. V práci je množstvo konkrétnych príkladov a eticko-ekonomických dilem.

REMIŠOVÁ, A. 2011. Vademékum podnikateľskej etiky. Bratislava : Sprint 2, 2011. 148 s. ISBN 978-80-89393-68-8.

Kniha je zhrnutím autorkiných skúseností z aplikácie podnikateľskej etiky do podnikovej praxe. Ide o zrozumiteľný návod na vytvorenie podnikového etického kódexu, jeho implementáciu a realizáciu. Autorka zoznamuje čitateľov aj s ďalšími formami inštitucionalizácie podnikateľskej etiky, napríklad: s etickou radou, ombudsmanom, riaditeľom pre etiku, etickou poradňou, etickým okienkom, etickým auditom, etickým školením a podobne.

PUTNOVÁ, A., SEKNIČKA, P. 2007. Etické řízení ve firmě. Praha : Grada, 2007. 166 s. ISBN 978-80-247-1621-3.

Autori ponúkajú základnú teoretickú informáciu o etike, hodnotách, podnikateľskej etike, o etickom riadení firmy, o nástrojoch a metódach podnikateľskej etiky, o etickom a sociálnom audite, o spoločenskej zodpovednosti podnikov. Kniha je určena podnikateľom, študentom i manažérom.

Internetové zdroje o meraní spoločenskej zodpovednosti podnikov

www.cseurope.org

www.gri.org

www.oecd.org

 

Odporúčaná literatúra

BEAUCHAMP, T. L. – BOWIE, N. E. 1988. Ethical Theory and Business. 3rd edition. New Jersey : Prentice-Hall, 1988. 596 s. ISBN 0-13-290503-5.

BLÁHA, J., DYTRT, Z. 2003. Manažerská etika. Praha : Management Press, 2003. ISBN 80-7261-084-8.

BOWIE, E. N., DUSKA, R. F. 1990. Business Ethics. 2nd. ed. Englewood Cliffs : Prentice-Hall, 1990.

BRENKERT, G. G., BEAUCHAMP, T. L. 2012. The Oxford Handbook of Business Ethics. Oxford University Press, 2012. 736 s. ISBN 978-0-19-991622-1.

BÚCIOVÁ, Z. 2009. O zmenách v chápaní spoločenskej zodpovednosti podnikov. In: OLECKÁ, I. – ZIELINA, M., (Eds.) Kdo je aktérem společenské odpovědnosti firem? „Sborník z odborné česko-slovenské konference“, Olomouc : MVSO, 2009, s. 21 – 32. ISBN 978-80-87240-07-6.

BUSSARD, A. et. al. Spoločensky zodpovedné podnikanie. [online] Bratislava: Nadácia Integra. 113 s. [cit. 2014.03.27.] Dostupné na internete:<www.employment.gov.sk/files/…/csr-nahlad-vseobec.-dobry.pdf‎>

CANNON, T. 1992. Corporate Responsibility. London : Pitman Publishing, 1992. 265 s. ISBN 0-273-03727-7.

CARROLL, A. B. 1991. The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders. In: Business Horizons. July – Aug., 1991, s. 39 – 48.

CARROLL, A. B. 2008. A History of Corporate Social Responsibility: Concepts and Practices. In: Crane, A., McWilliams, A., Matten, D., Moon, J., Siegel, D. S.: The Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility. New York : Oxford University Press, 2008, s. 19 – 46. ISBN 978-0-19-921159-3.

CRANE, A., MATTEN, D. 2010. Business Ethics: Managing Corporate Citizenship and Sustainability in the Age of Globalization. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2010. 614 s. ISBN 978-0-19-956433-0.

ČANÍK, P., ČANÍKOVÁ, P. 2006. Aplikace metod a nástrojů podnikatelské etiky v Českém podnikatelském prostředí. [online]. Praha: Transparency International, 2006. 86. s. Dostupné na internete: http://www.transparency.cz/aplikace-metod-nastroju-podnikatelske-etiky-ceske-podnikatel/

DE GEORGE, R. T. 1990. Business Ethics, Third Edition. New York; London : Macmillan, 1990. 486 s. ISBN 978-0-023-28011-5.

DONALDSON, T., WERHANE, P. H. 1993. Ethical Issue in Business: A Philosophical Approach. Englewood Cliffs : Prentice-Hall, 1993. 640 s. ISBN 978-0-132-82716-6.

ETICKÝ KÓDEX PODNIKANIA. 2003. Bratislava : Slovak Foreign Policy Association, 2003.

ETZIONI, A. 1995. Morální dimenze ekonomiky. Praha : Victoria Publishing, 1995. 245 s. ISBN 80-85865-19-X.

ETZIONI, A. 1995. A Comparative Analysis of Complex Organizations . Revised and Enlarged Edition. New York : MacMillan, 1995. 584 s. ISBN 0-02-909620-0.

FERRELL, O. C., FRAEDRICH, J.  2012. Business Ethics: Ethical Decision Making & Cases. 9th ed. Cengage Learning, 2012. 576 s. ISBN 978-1-111-82516-4.

FREEMAN, E. 1984. Strategic Management: A Stakeholder Approach. Marshfield : Pittman, 1984. ISBN 0-273-01913-9.

FRIEDMAN, A. L., MILES, S. 2006. Stakeholders. Theory and Practice. Oxford : Oxford University Press, 2006. 330 s. ISBN 978-0-19-926986-0.

FRIEDMAN, M. 1970. The Social Responsibility of Business is to Increase Its Profits. In: The New York Times Magazine, September 13, 1970. [online]  [28.08.2010] Dostupné na http://www.colorado/edu/studentsgroups/libertarians/issues/friedman-soc-resp-business.html

GHILLYER, A. W. 2010. Business Ethics. A Real World Approach, 2nd ed. New York : McGraw-Hill, 2010. 359 s. ISBN 978-0-071-10065-6.

GRISERI, P., SEPPALA, N. 2010. Business Ethics and Corporate Social Responsibility. Andover : Cengage Learning , 2010.  ISBN 978-1408007433.

HANULÁKOVÁ, E. 1997. Podnikateľská etika. Prístup, perspektíva, výzva. Bratislava : Eurounion, 1997. 114 s. ISBN 80-85568-79-9.

Harvard Business Review on Corporate Ethics. 2003. Boston : Harvard Business School Press, 2003. 194 s. ISBN 1-59139-273-X.

Harvard Business Review on Corporate Responsibility. 2003. Boston : Harvard Business School Press, 2003. 231 s. ISBN 1-59139-274-8.

HOSMER, L. T. 2010. The Ethics of Management. McGraw : Hill/Irwin, 2010. 208 s. ISBN 978-0073530543.

HUBEROVÁ, B. 1995. Psychický teror na pracovisku. Mobbing. Martin : Neografia, 1995. 144 s. ISBN 80-85186-61-6.

CHAPMAN, R. A. 2003. Etika ve veřejné službě pro nové tisíciletí. Praha : Slon, 2003. s. 263. ISBN 80-86429-14-8.

CHRYSSIDES, G. D., KALER, J. H. 1993: An Introduction to Business Ethics. London; Glasgow; New York : Champan & Hall, 1993. 575 s. ISBN 0-412-46080-7.

JANOTOVÁ, H., FARKAŠOVÁ, V. 2001. Manažérska etika a komunikácia v podnikaní. Žilina : Žilinská univerzita, 2001. 115 s. ISBN 80-7100-814-1.

KLOPFER, M. 1995. Etika podnikania. Bratislava : SPN, 1995. 72 s. ISBN 80-08-01023-1.

LEYMANN, H. 2006. Mobbing. Psychoterror am Arbeitsplatz und wie man sich dagegen wehren kann. 13. Auflage. Reibek bei Hamburg : Rowohlt, 2006. 188 s. ISBN 978-3-499-13351-0.

LAČNÝ, M. 2012. Spoločenská zodpovednosť podnikov. Prešov : Prešovská univerzita, 2012. 112 s. ISBN 978-80-555-0425-4.

LAŠÁKOVÁ, A. 2011. Etické princípy v manažmente ľudských zdrojov: Vymedzenie a praktická aplikácia. In Fobelová, D. (Ed.). Aplikovaná etika a profesionálna prax. Banská Bystrica: FHV UMB, s. 73 – 81. ISBN 978-80-557-0217-9.

LUKNIČ, A. S. 1994. Štvrtý rozmer podnikania – etika. Bratislava : SAP, 1994. 344 s. ISBN 80-85665-30-1.

MAAK, T., PLESS, N. M. 2006. Responsible Leadership in a Stakeho in a Stakeholder Society– A Relational Perspective. In Journal of Business Ethics. č. 66. s. 99-115.

NECHALA, P., REMIŠOVÁ, A., CSANYI, G. 2006. Protikorupčný manuál podnikateľa. Bratislava : Transparency International Slovensko, 2006. 176 s. ISBN 80-968427-7-3.

PAINTER-MORLAND, M., BOS, R. (Eds.) 2011. Business Ethics and Continental Philosophy.  Cambridge : CUP, 2011. 371 s. ISBN 978-0-521-19904-9.

REMIŠOVÁ, A. 1999. Manažérska etika. Bratislava: Ekonóm, 1999. 187 s. ISBN 978-80-2251-121-8.

REMIŠOVÁ, A., TRENČIANSKÁ, E. 2012. Etika a morálka – teória a realita. Bratislava: Sprint 2, 2012. 272 s. ISBN 978-80-89393-76-3.

RICH, A. 1994. Etika hospodářství. I. Praha : Oikoymenh, 1994. 248 s. ISBN 80-85241-67-1.

RICH, A. 1994. Etika hospodářství. II. Praha : Oikoymenh, 1994. 376 s. ISBN 80-85241-62-5.

SEN, A. 1995. Morální dimenze ekonomiky. Praha : Victoria Publishing, 1995. 248 s. ISBN 80-85865-19-X.

SEN, A. 2002. Etika a ekonomie. Praha : Vyšehrad, 2002. 120 s. ISBN 80-7021-549-6.

SMREKOVÁ, D., PALOVIČOVÁ, Z. 1999. Podnikateľská a envirinmentálna etika. Bratislava : Iris, 1999. 147 s. ISBN 80-88778-85-9.

SOLOMON, R. C. 1993. Ethics and Excellence. Cooperation and Integrity in Business. New York; Oxford : Oxford University Press, 1993. 275 s. ISBN 978-0-19-508711-6.

STEINMANN, H. – LÖHR, A. 1992. Grundlagen der Unternehmensethik.  Stuttgart : Poeschel, 1992. 219 s. ISBN 3-7910-9157-3.

ŠRONĚK, I. 1995. Etiketa a etika v podnikání. Praha : Management press. 214 s. ISBN 80-85603-94-2.

ULRICH, P. 1997. Integrative Wirtschaftsethik. Grundlagen einer  lebensdienlichen Ökonomie. Bern-Stuttgart-Wien : Haupt, 1997. 517 s. ISBN 3-258-05610-2.

ULRICH, P. 2010. Integrative Economic Ethics. Cambridge : CUP, 2010. 500 s. ISBN 978 0521172424X.

ULRICH, P. 2002. Der entzauberte markt. Eine wirtschaftsethische Orientierung. Freiburg-Basel-Wien : Herder, 2002. 222 s. ISBN 3-451-27935-5.

ULRICH, P., LUNAU, Y., WEBER, T. 1996. ‚Ethikmassnahmen‘ in der Unternehmenspraxis. Zum Stand der Wahrnehmung und Institutionalisierung von Unternehmensethik in schweizerischen und deutschen Firmen. Ergebnisse einer Befragung. In:. Beiträge und Berichte. Nr. 73. Institut für Wirtschaftsethik an der Universität St. Gallen, . St. Gallen, 1996.

TOFFLER, B. L. 1986. Tough Choices. Managers Talk Ethics. New York : John Wiley & Sons, 1986. ISBN 0-471-83022-4.

WIELAND, J. 1993. Formen der Institutionalisierung von Moral in amerikanischen Unternehmen. Die amerikanische Business-Ethics-Bewegung: Why and how they do it. Bern, Bern; Stuttgart; Wien : Haupt. 109 s. ISBN 3-258-04784-7.

WIELAND, J. 2004. Die Ethik der Governance. Marburg : Metropolis.128 s. ISBN 3-89518-235-4.

Mohlo by vás zaujímať