Koncepcia reformy daňovo-odvodového systému

Predkladateľ: podpredseda vlády a minister financií, podpredseda vlády a minister práce, sociálnych vecí a rodiny, minister zdravotníctva

Vláda schválila Koncepciu reformy daňovej a colnej správy, vzala na vedomie možnosť zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov a uložila ministrovi financií v spolupráci s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny a ministrom zdravotníctva:

–  zabezpečiť vypracovanie štúdie možnosti realizovateľnosti zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov (ďalej len „štúdia“),
–  vzhľadom na závery tejto štúdie predložiť na rokovanie vlády návrh Koncepcie zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov.

Realizáciu prvej etapy – reformu daňovej a colnej správy a zlúčenie oboch inštitúcií do finančnej správy zabezpečuje MF SR v rámci programu UNITAS prostredníctvom projektov v oblasti legislatívy, IT podpory a logisticko-technickej podpory.

V rámci druhej etapy – pripojenie výberu poistných odvodov na finančnú správu ako zavŕšenie procesu zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov, bola vypracovaná  štúdia, ktorá jednoznačne preukázala, že zjednotenie výberu daní, cla a poistných odvodov je možné, ale len za predpokladu zásadných zmien odvodového systému.

Cieľom predkladaného materiálu je návrh reformy daňovo-odvodového systému ako nevyhnutného predpokladu pre pripojenie výberu poistných odvodov na finančnú správu. V závere materiálu je navrhnutý aj spôsob a forma realizácie inštitucionálneho zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov. Návrh predpokladá, že realizácia všetkých potrebných krokov v tejto súvislosti bude zabezpečovaná prostredníctvom programu UNITAS, ktorý bude mať nadrezortný charakter.

Po finálnom zjednotení výberu daní, cla a poistných odvodov možno očakávať výrazné zníženie administratívnej záťaže subjektov, ktoré sú v aktívnej interakcii s relevantnými orgánmi, resp. inštitúciami, zjednodušenie a sprehľadnenie daňovo-odvodového systému, ako aj zefektívnenie nákladov štátu pri správe daní a odvodov a zvýšenie účinnosti ich výberu.

Zdroj: www.rokovania.sk

Mohlo by vás zaujímať