Mechanizmy aplikácie podnikateľskej etiky v podniku a organizácii

Rozvoj podnikateľskej etiky do podnikovej sféry nie je možný bez inštitucionalizácie etiky. Inštitucionalizáciou etiky sa rozumieme včlenenie podnikateľskej etiky do systému riadenia. V tejto podobe sa etika potom plánuje, organizuje, riadi a kontroluje obdobným spôsobom ako každá iná činnosť v podnikovej/organizačnej sfére. V súčasnosti existuje niekoľko osvedčených mechanizmov, ktorými sa dá dosiahnuť solídna úroveň rozvoja podnikateľskej etiky v podnikovej praxi. Najvýznamnejšie z nich sú:

 • Podnikové etické kódexy
 • Etické rady/komisie
 • Riaditeľ pre etiku
 • Zamestnanec pre etické otázky
 • Ombudsman
 • Vzdelávanie o etike
 • Etické prípadové štúdie
 • Etické  okrúhle stoly
 • Etické horúce linky
 • Etické poradne
 • Rubrika v podnikovom časopise o etických problémoch
 • Etický audit
Podnikové etické kódexy

Podnikový etický kódex predstavuje súhrn etických požiadaviek, ktorými sa má riadiť každý, kto vystupuje pod hlavičkou podniku. Je konkretizáciou hodnôt podniku. Cieľom etického kódexu je morálna regulácia správania členov vedenia, manažérov, zamestnancov podniku. Etický kódex sa prijíma v písomnej podobe a s jeho obsahom by mal byť uzrozumený každý, na koho sa podnikový etický kódex vzťahuje. Etický kódex je kompasom v morálnom konaní, pomáha zamestnancom vyhnúť sa neetickému konaniu a brániť sa, keď ich niekto navádza na neetické konanie. Zamestnanci sa môžu obrátiť k tomuto dokumentu vždy, keď si potrebujú niečo overiť.

O tom, či podnik prijme etický kódex, a aký bude obsah i forma etického kódex, rozhoduje najvyššie vedenie podniku. Podnik, ktorý sa riadi etickým kódexom, sa považuje za dôveryhodného partnera, ktorého konanie nie je škodlivé pre obchodných partnerov. Etický kódex sa odporúča prijať tak malým, ako aj veľkým podnikom. Porušenie etického kódexu by sa malo sankcionovať, pretože pokiaľ ten, kto sa správa v podniku neeticky, nie je nejakým spôsobom potrestaný, vytvára sa kolektívna mienka, že etický kódex je len pro forma.

Z hľadiska obsahu sa kódexom spravidla regulujú nasledovné okruhy problémov:

 • dodržiavanie ľudských práv vo vzťahu  ku všetkým stakeholderom,
 • rešpektovanie zákona,
 • ochrana životného prostredia,
 • dôstojné pracovné podmienky,
 • zákaz akejkoľvek diskriminácie,
 • rešpektovanie bezpečnosti práce,
 • kvalitné medziľudské vzťahy,
 • kultivované riešenie konfliktov na pracovisku,
 • ochrana majetku podniku,
 • ochrana mena podniku,
 • ochrana interných informácií,
 • konflikt záujmov,
 • prijímanie darov,
 • korupcia v akejkoľvek podobe,
 • poctivý vzťah k zákazníkom,
 • kvalita výrobkov,
 • legálny softvér,
 • uvádzanie pravdivých informácií v účtovných správach.

Existuje veľké množstvo podnikových etických kódexov. Podniky, ktoré majú vlastné etické kódexy, by mali mať kódex umiestnený na svojej internetovej stránke. Podporujú tým transparentnosť a zároveň zabezpečujú aj kontrolu zo strany verejnosti.

Etický kódex odráža špecifickosť firmy, preto je obsah každého etického kódexu iný. Tvorba etického kódexu nie je jednoduchou záležitosťou, má svoje pravidlá a podnik by jej mal venovať adekvátnu pozornosť.

Ako vyzerajú etické kódex konkrétnych podnikov, možno zistiť na internetovej stráne organizácie. (O tom, ako sa má postupovať pri tvorbe etických kódexov sa možno dočítať v publikácii A. Remišovej s názvom: Vademékum podnikateľskej etiky. Pozri zoznam literatúry.)

Etické rady/komisie

Etické rady predstavujú kolektívne orgány, ktoré majú na starosti rozvoj etiky v podniku. Etické rady sú spravidla poradným orgánom najvyššieho vedenia a ich uznesenia majú charakter odporúčaní. Jednou z najvýznamnejších úloh etických rád je rozhodovanie o tom, či došlo k porušeniu podnikového etického kódexu, ďalej stanovujú sankcie za jeho porušenie a navrhujú opatrenia na zamedzenie neetických skutkov.

Členmi etických rád môžu byť zamestnanci daného podniku, ale aj externisti, predovšetkým odborníci z oblasti práva, psychológie, podnikateľskej etiky.

Riaditeľ pre etiku

Riaditeľ pre etiku je vedúci pracovník, ktorý má na starosti riadenie etických procesov v podniku. Môže, ale nemusí, existovať súčasne s etickou radou. Jeho hlavnou úlohou je dbať na rešpektovanie etického kódexu, monitorovať porušenia etického kódexu, poskytovať alebo zabezpečovať etické poradenstvo, riešiť morálne konflikty v medziľudských vzťahoch na pracovisku. Existencia funkcie riaditeľa pre etiku je zárukou pre zamestnancov, že majú k dispozícii inštitúciu, ktorá im pomôže s odpoveďami na otázky, ktoré presahujú ich vedomosti alebo schopnosti. Riaditeľ pre etiku môže rozhodovať sám alebo za pomoci komisie, či došlo k porušeniu etického kódexu.

Zamestnanec pre etické otázky

Zamestnanec pre etické otázky je spravidla spojkou medzi etickou radou a zamestnancami alebo medzi riaditeľom pre etiku a zamestnancami. Všetko závisí od systému, prostredníctvom ktorého sa etika stala súčasťou riadenia. Jeho úlohy sú administratívneho charakteru. Zhromažďuje podklady pre šetrenie prípadu, pre prácu etickej rady alebo na vyžiadanie vedenia. Zamestnanec pre etické otázky vykonáva svoje úlohy súvisiace s etickými otázkami spravidla popri inej pracovnej činnosti. (V poslednom čase sa často spomína pozícia Compliance Officer. Tento termín nie je totožný s termínmi riaditeľ pre etiku alebo zamestnanec pre etické otázky. Označuje človeka, v ktorého v pracovnej náplni (celkom alebo čiastočne) je zaoberať sa realizáciou Compliance Programm-u v podniku.)

Ombudsman

Rola ombudsmana je rola morálnej autority. Túto funkciu môže zastávať súčasný zamestnanec podniku, alebo bývalý zamestnanec, ktorý je už na dôchodku. Musí to byť človek, ktorý je ľuďom v podniku známy a ktorého si vážia. Ombudsman je človek, na ktorého sa obracajú s dôverou tak zamestnanci, ako aj zákazníci vo veci porušenia etického kódexu. Ombudsman pomáha zamestnancom aj vtedy, keď sa dozvedeli o neetickom či nelegálnom konaní v podniku a nevedia, ako majú na túto informáciu zareagovať, ako majú ďalej postupovať.  Ombudsman nemá rozhodovacie kompetencie, výkonným orgánom podáva návrhy na zlepšenie dodržiavania etiky v podniku. Jeho návrhy sa však berú vážne a jeho pôsobenie sa vníma ako dôveryhodné.

Vzdelávanie v oblasti etiky

Podobne ako iné vzdelávacie aktivity aj školenie o  podnikateľskej etike prináša zamestnancom a manažérom nové poznatky, ktoré sa týkajú tejto oblasti. Súčasne im približuje skúsenosti z aplikácie podnikateľskej etiky doma i v zahraničí. Každá organizácia si zvolí takú etickú tému, ktorú považuje za aktuálnu a nevyhnutnú pre svojich zamestnancov. Vo všeobecnosti vieme, že poznatky o etike sú viac na intuitívnej úrovni, že mnohí zamestnanci, ale ani riadiaci pracovníci, nemali možnosť vo svojej profesionálnej príprave absolvovať kurzy etiky alebo podnikateľskej etiky, preto je každé  vzdelávanie z podnikateľskej etiky prínosom pre komunikáciu v podniku.

Za nevyhnutné považujeme školenie o podnikateľskej etike v období, keď sa organizácia pripravuje na zavedenie etického kódexu. Poznať etické princípy ako zodpovednosť, povinnosť, rešpektovanie ľudských práv, tolerancia, čestnosť je kľúčovým pre pochopenie a fungovanie etického kódexu. Obzvlášť účinné je školenie prostredníctvom riešenia etických dilem, prípadových štúdií alebo trénovaním konkrétnych situácií, napríklad ako sa pripraviť na prepúšťanie zamestnancov, ak má byť toto prepúšťanie uskutočnené etickým spôsobom.

Etické prípadové štúdie

Prípadové štúdie sú buď súčasťou vzdelávacích projektov o etike alebo súčasťou pravidelného samostatného vzdelávania zamestnancov s akceptovaním osobitostí ich pracovnej činnosti a ich pozície. V prípadových štúdiách sa opisuje konkrétna situácia, ktorá má výraznú etickú stránku a vznikla v danom podniku alebo v podniku podobného zamerania. Cieľom riešenia prípadovej štúdie je naučiť sa vyhnúť morálnemu zlyhaniu v podobnej situácii. Niektoré organizácie žiadajú od svojich zamestnancov, aby riešili prípadovú štúdiu písomne. Po jej vyhodnotení, dotyčný zamestnanec absolvuje rozhovor s poverenou osobou, ktorou môže byť vyššie nadriadený, riaditeľ pre etiku, zamestnanec pre etické otázky  a podobne.

Etické horúce linky

Zamestnanci sa z rôznych príčin často boja vysloviť podozrenie o aktivitách, ktoré sú v rozpore s etickým kódexom. Prostredníctvom etických horúcich liniek, t. j. telefónnych liniek s odkazovačom a pravidelným 24-hodinovým (alebo častejším) vyhodnocovaním telefonátov majú všetci zamestnanci možnosť upozorniť na neetické alebo nelegálne konanie v podniku. Dnes túto úlohu plnia aj osobitne zriadené e-mailové adresy alebo tzv. boxy. Účelom horúcich liniek alebo obdobných kanálov je umožniť aj anonymnou formou upozorniť na porušenie etického kódexu. Každé vedenie podniku je zainteresované, aby sa neetické aktivity riešili v rámci podniku, aby vedenie malo možnosť čo v najkratšom čase problém vyriešiť. Pokiaľ takéto oznamovacie kanály v podniku nie sú, prípadne, pokiaľ vedenie bagatelizuje oznámenie, oznamovateľ odovzdá informáciu médiám a vtedy sa už hovorí o whistleblowingu, t. j. o verejnom oznámení neetického alebo nelegálneho správania v podniku.

Etické  okrúhle stoly

Etické okrúhle stoly majú dve hlavné funkcie: po prvé, ich prostredníctvom sa zamestnanci učia otvorene a kultivovane rozprávať o morálnych problémoch. A, po druhé, pravidelné etické okrúhle stoly sú zdrojom informácii o dianí v podniku. Etické okrúhle stoly by sa mali organizovať pravidelne a mali by sa nej zúčastňovať aj členovia vedenia. Pokiaľ má organizácia riaditeľa pre etiku alebo zamestnanca pre etické otázky, tak oj oni. Etické okrúhle stoly sú príležitosťou aj na vysvetlenie nejasných a viacznačných pasáží v etickom kódexe či navrhnutie nových častí v etickom kódexe. Na etických okrúhlych stoloch je vhodné aj vyzdvihnúť pozitívne skutky zamestnancov a tým ukázať, aké konanie je úctyhodné a nasledovaniahodné.

Etické poradne

Etická poradňa je inštitúcia, ktorú zriaďuje firma pre svojich zamestnancov. Ide o poradenstvo, ktoré vedie expert z oblasti etiky, ktorý nie je zamestnancom firmy. Tým sa vytvára priestor pre väčšiu otvorenosť zo strany zamestnancov. Etické poradenstvo sa môže uskutočňovať cez telefón alebo osobným kontaktom experta so záujemcom. Etická poradňa môže mať samostatnú miestnosť v podniku alebo v podnikových zariadeniach. Podnik môže dohodnúť spoluprácu aj s poradenskými etickými firmami. Hlavným zmyslom etickej poradne je dať zamestnancovi stabilnú možnosť nájsť pomoc, keď ju potrebuje. Etický poradca má svoju spojku, napríklad zamestnanca pre etické otázky, riaditeľa pre etiku alebo riaditeľa ľudských zdrojov, prostredníctvom ktorých sa môže vecne vyriešiť problém klienta. Etická poradňa plní vtedy svoj účel, keď záujemca o radu môže podľa vlastného želania zostať v anonymite. Klient sa niekedy potrebuje len zveriť so svojím problémom, prípadne sa vyrozprávať alebo zistiť názor nezainteresovanej osoby.

Rubrika v podnikovom časopise o etických problémoch

Vo veľkých podnikoch, ktoré majú podnikové časopisy, je zmysluplné zriadiť rubriku s pravidelnými informáciami o etických záležitostiach. Hlavným cieľom rubriky je pripomínať, že etickým kódexom sa rozvoj etiky neskončil, ale práve naopak, začal. Náplňou tejto rubriky sú informácie o zmenách v etickom kódexe, etických otázkach alebo o etických konaniach jednotlivcov, či celého podniku. V tejto rubrike sa môžu objavovať aj prípadové štúdie, prípadne sa môžu riešiť etické dilemy, uverejňovať kvízy zo znalostí o etickom kódexe, respektíve možno zverejňovať pozitívne či negatívne príklady z iných podnikov. Rubrika môže takisto prinášať poznatky o etických princípoch, teóriách, ale aj o morálnych normách v iných kultúrach.

Etický audit

Etický audit plní predovšetkým kontrolnú úlohu. Vykonáva sa buď špeciálnym subjektom, alebo riaditeľom  pre etiku, zamestnancom pre etické otázky, etickou radou alebo oddelením pre ľudské zdroje. Cieľom auditu je zistiť, ako sa uskutočňuje aplikácia etiky tak po kvantitatívnej, ako aj kvalitatívnej stránke. Kvantitatívne sa dá vyhodnocovať, koľko podnetov prišlo na etickú radu (na riaditeľa pre etiku, vedúceho manažéra a pod.), koľko bolo porušení etického kódexu, koľko článkov o etike bolo publikovaných, koľko prípadových štúdií bolo vytvorených, koľko ľudí sa obrátilo na etického poradcu a pod. Kvalitatívne sa vyhodnocuje obsah etického kódexu, jeho jasnosť, zrozumiteľnosť, aktuálnosť a pod., kvalita článkov o etike v podniku, kvalita medziľudských vzťahov atď. Účelom etického auditu je prijať adekvátne opatrenia na základe analýzy získaných údajov.

Mohlo by vás zaujímať