Návrh akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR na roky 2014 – 2015

Predkladateľ: Robert Kaliňák, podpredseda vlády a minister vnútra SR

Vypracovaním akčného plánu 2014 – 2015 bol poverený Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Plán vznikol za pomoci konzultácií širokého spektra organizácií, ktoré boli zahrnuté do procesu dialógu a mali možnosť vyjadriť sa k jeho obsahu.

Okrem iného bola zriadená Poradná rada Iniciatívy pre otvorené vládnutie, zahŕňajúca predstaviteľov vlády, ministerstiev ako aj tretieho sektora. Na obsahovej stránke sa podieľali pracovné skupiny tiež zložené zo zástupcov štátnej správy a tretieho sektora. Prebehla široká diskusia v regiónoch Slovenska so zástupcami mimovládnych organizácií a do materiálu boli zapracované aj pripomienky jednotlivých rezortov.

Zároveň sa prihliadalo na výsledky dvoch hodnotiacich správ plnenia úloh akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR za roky 2012 – 2013, a to:

  • hodnotiacej správy, vypracovanej Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a
  • nezávislej hodnotiacej správy, ktorú dala vypracovať medzinárodná iniciatíva Partnerstva pre otvorené vládnutie, ktorej je SR členom od septembra 2011.

Časový harmonogram pre stanovenie úloh a ich následné plnenie vychádza z termínov, stanovených medzinárodnou Iniciatívou pre otvorené vládnutie. Z neho vyplýva záväzok pripraviť a implementovať 2. akčný plán na časové obdobie na roky 2014 – 2015. Hodnotiaca správa plnenia úloh má byť predložená v priebehu mesiaca december 2015.

Zdroj informácií

Mohlo by vás zaujímať