Návrh Stratégie hospodárskej politiky Slovenskej republiky – Slovensko 2020

Predkladateľ: Tomáš Malatinský, minister hospodárstva SR

Cieľom materiálu je poukázať na silné a slabé stránky v prostredí slovenského hospodárstva a stanoviť princípy jeho ďalšieho rozvoja pre zabezpečenie dlhodobého rastu, zamestnanosti a konkurencieschopnosti. Súčasťou materiálu je aj Analýza stavu malého a stredného podnikania a Opatrenia zamerané na zvýšenie rentability štátnych aktív a skvalitnenie podnikateľskej funkcie štátu.

V súlade so snahou a úsilím podporiť proces zvýšenia konkurencieschopnosti jednotlivých krajín a tým aj celej Európy musia členské krajiny EÚ zintenzívniť úsilie o napredovanie v štrukturálnych reformách. Zmluva o fungovaní EÚ ustanovuje, že členské štáty majú považovať svoje hospodárske politiky a podporu zamestnanosti za vec spoločného záujmu a koordinovať ich v rámci európskych politík.

Slovenská republika je malá vysoko otvorená ekonomika porovnateľná s regiónmi veľkých krajín EU. Stratégia hospodárskej politiky vytvára podmienky pre rozvoj Slovenskej republiky ako celku, pri súčasnom zohľadnení regionálnych špecifík.

Zámerom stratégie je implementácia politík pre podporu a využívanie potenciálne silných oblastí a konkurenčných výhod jednotlivých regiónov a korelácia politík týkajúcich sa hospodárstva a rozvoja vidieka, vedy a výskumu, ľudských zdrojov, dopravy a životného prostredia. Cieľom je zvýšiť potenciál rastu slovenského hospodárstva vo všetkých regiónoch a zároveň zabezpečiť komplementaritu medzi nosnými prioritami tak na celoštátnej ako aj regionálnej úrovni.

Dôvodom nutnosti štrukturálnych zmien je skutočnosť, že Slovenská republika síce patrí v rámci Európskej únie k najrýchlejšie rastúcim ekonomikám (jej hrubý domáci produkt na obyvateľa v parite kúpnej sily vzrástol zo 47 % priemeru EÚ27 v roku 1995 na 76 % v roku 2012) , ale konkurenčná výhoda bola primárne postavená na (oproti priemeru EÚ), nižšom daňovom zaťažení, nižšej cene práce a relatívne vysokej podpore priamych zahraničných investícií. Z pohľadu otázky zamestnanosti relatívne rýchlo rastúce HDP nebolo sprevádzané primeraným rastom zamestnanosti, pričom je nevyhnutné za základnú charakteristiku slovenského hospodárstva považovať pomerne kontinuálnu mieru/úroveň štrukturálnej nezamestnanosti Po úspešnej konsolidácii v uplynulých rokoch bude zamestnanosť jednou z hlavných tém hospodárskej politiky najmä z dôvodu, že trh práce patrí dlhodobo medzi hlavné výzvy slovenskej ekonomiky. Prienik hospodárskej politiky v jednotlivých oblastiach smerujúci k udržateľnej konkurencieschopnosti, tvorbe pracovných miest a hospodárskemu rastu je zároveň v priamej korelácii s jednotlivými strategickými dokumentmi príslušných rezortov.

Dlhodobá absencia ucelenej hospodárskej politiky Slovenska a aktuálna potreba reflexie priorít európskej politiky súdržnosti v kontexte programového obdobia 2014 – 2020 vyústila do tvorby komplexného strešného dokumentu, ktorý analyzuje a sumarizuje súčasné prierezové nedostatky slovenského hospodárstva a identifikuje priority, ktorých podpora zabezpečí konkurencieschopnosť a rast všetkých zložiek hospodárstva s udržateľnou úrovňou zamestnanosti. Dokument je súborom opatrení, ktoré vychádzajú zo stratégií a politík jednotlivých rezortov a ich selekcia bola predmetom diskusií s reprezentantmi kľúčových stakeholdrov (aktérov) hospodárskeho prostredia.

Slovenské hospodárstvo v najbližšom období bude závisieť najmä na reštrukturalizácii priemyselnej výroby, ktorá je dominantným sektorom z pohľadu príspevkov k HDP a stabilizačným prvkom udržania konkurenčnej schopnosti hospodárstva najmä z dôvodu, že v rámci vlastného rozvoja zároveň vytvára podmienky tak pre rast high – tech služieb ako aj pre rast stavebníctva pri udržovaní potrebnej miery investovania. Reštrukturalizácia je však nevyhnutná vzhľadom na vysoký stupeň opotrebovania výrobnej základne. Dôležitý faktor je aj aktívna proexportná politika.

Súčasne tiež je nevyhnutné zabezpečiť optimálne podnikateľské prostredie s minimom administratívnej záťaže a uľahčením podnikania najmä v sektore MSP. Vzhľadom na otvorenosť slovenskej ekonomiky je rozvoj priemyselnej výroby SR viazaný predovšetkým na trhový dopyt v krajinách určenia pre smerovanie predaja slovenských priemyselných tovarov. Dôležitým aspektom pre trvalé zhodnotenie potenciálu slovenského hospodárstva je kontinuita v aplikovaní jednotlivých nástrojov a opatrení, pričom je nevyhnutné rozpracovať možnosti konkurencieschopnosti jednotlivých existujúcich odvetví a možné perspektívne odvetvia ako nové piliere rastu HDP.

Zdroj informácií

Mohlo by vás zaujímať