Návrh zákona o odbytovom fonde

Predkladateľ: Ľubomír Jahnátek, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

Cieľom predloženého zákona je tvorba udržateľných finančných prostriedkov na jednotnú, koncepčnú a cielenú podporu predaja poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov a teda aj zvýšenie ich podielu predaja na domácom trhu.

Návrh zákona reaguje na údaje Štatistického úradu SR, podľa ktorých je podiel predaja výrobkov na domácom trhu menej ako 50%. Jeho cieľom je zabezpečiť primerané a dlhodobo udržateľné finančné zdroje nevyhnutné na zabezpečenie jednotnej a profesionálnej komunikácie so spotrebiteľom prostredníctvom dostupných marketingových nástrojov.

Návrhom zákona sa zriaďuje verejnoprávna inštitúcia odbytový fond, ktorý vykonáva výber, správu a kontrolu príspevkov a realizuje opatrenia na podporu predaja a kvality poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov.

Podľa navrhovaného zákona podliehajú príspevkom do odbytového fondu iba agropotravinárske podnikateľské subjekty pôsobiace v Slovenskej republiky, ktoré budú odvádzať 0,06% z celkových tržieb, pričom príspevok bude odpočítateľnou položkou od základu dane. Fondu nebude tvoriť zisk a všetky poukázané finančné prostriedky budú využité na marketingové aktivity.

Poznámka: Návrh zákona bol po kritike zo strany podnikateľov a médií stiahnutý z ďalšieho legislatívneho procesu.

Mohlo by vás zaujímať