Návrh zákona o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci

Predkladateľ: Peter Kažimír, podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky

Cieľom návrhu zákona je reakcia na potrebu prijatia nového zákona o štátnej pomoci vyplývajúcej z jeho 14 ročnej aplikácie v praxi a rozsiahlej reformy štátnej pomoci, ktorú vykonala Európska únia k 1. júlu 2014.

Modernizácia pravidiel Európskej únie v oblasti štátnej pomoci si vyžaduje výrazné posilnenie zodpovednosti členských štátov pri posudzovaní súladu opatrení pomoci s novými nariadeniami o skupinových výnimkách. Cieľom Európskej komisie je, aby Slovenská republika posudzovala 90 % z celkového objemu poskytnutej štátnej pomoci ako skupinovú výnimku, t. j. bez predchádzajúcej notifikácie Európskej komisii, čím sa najmä ušetrí čas a zníži administratívna záťaž. Európska komisia bude opatrenia štátnej pomoci kontrolovať prevažne ex-post.

Vychádzajúc z reformy štátnej pomoci a požiadavky Európskej komisie v novom zákone o štátnej pomoci by sa mala posilniť úloha koordinátora štátnej pomoci tak, aby jeho stanoviská a pozície boli záväzné pre všetkých poskytovateľov štátnej pomoci a minimálnej pomoci. Navrhuje sa, aby koordinátorom pomoci bol Protimonopolný úrad SR a v tejto súvislosti sa v návrhu zákona upravuje prechod kompetencií v oblasti koordinácie pomoci z Ministerstva financií SR na Protimonopolný úrad SR.

Súčasne by sa mal vytvoriť právny rámec pre zriadenie centrálneho registra pre minimálnu pomoc a pre štátnu pomoc, ktorý by mal zahŕňať aj individuálnu pomoc a pomoc podliehajúcu všeobecnej skupinovej výnimke. Správcom registra bude koordinátor pomoci. Transparentnosť podporuje súlad poskytnutia pomoci s príslušnými právnymi predpismi a umožňuje podnikom overiť si, či je pomoc poskytnutá konkurentom oprávnená. Súčasne transparentnosť zvyšuje informovanosť o pomoci poskytnutej na rôznych úrovniach, čím sa zabezpečí lepšia kontrola a monitorovanie na celoštátnej a miestnej úrovni.

Požiadavka na transparentnosť sa vzťahuje vo všeobecnosti na všetku štátnu pomoc okrem menšej pomoci, nepresahujúcej 500 000 eur, v poľnohospodárskej prvovýrobe nepresahujúcej 60 000 eur.

Dlhoročná aplikácia zákona o štátnej pomoci poukazuje aj na potrebu jeho spresnenia v tom smere, aby sa zákonom jednoznačne odlišovala štátna pomoc a minimálna pomoc.

Zdroj informácií

Mohlo by vás zaujímať