Návrh zákona o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb

Predkladateľ: Ján Počiatek, minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Cieľom návrhu zákona o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb je zakotvenie právnej regulácie vyvlastnenia v samostatnej zákonnej úprave. Navrhovaný zákon nadväzuje na novú právnu úpravu územného plánovania a stavebného poriadku, ktorá už nebude upravovať problematiku vyvlastnenia, pričom návrh zákona upravuje problematiku vyvlastnenia z hľadiska hmotnoprávneho aj procesnoprávneho.

Vyvlastnenie ako nútené obmedzenie alebo až odňatie vlastníckeho práva je bezpochyby najzávažnejším a výnimočným spôsobom zásahu do nedotknuteľnosti vlastníckeho práva, ktoré pripúšťa aj ústava. Preto je možné len pri kumulatívnom splnení zákonom stanovených štyroch podmienok, a to konkrétne iba v nevyhnutnom rozsahu, vo verejnom záujme , na základe zákona a za primeranú náhradu. Prípadné vyvlastňovanie bude možné v prípade, ak sa nedosiahne dohoda.

Vyvlastňovacie konanie by mal viesť a rozhodnutie vydať orgán štátu, ktorý priamo nerozhoduje o možnostiach uskutočnenia záujmu alebo opatrenia v danom území. V záujme vylúčenia pochybností o nepredpojatosti a prehĺbenia objektívnosti sa navrhuje ako vyvlastňovací úrad orgán verejnej správy, a to príslušný okresný úrad v sídle kraja.

Z hľadiska účelu vyvlastnenia bude tento návrh zákona odkazovať na osobitné právne predpisy, ktoré tento účel budú presne upravovať a špecifikovať, napr. cestný zákon, zákon o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, zákon o ochrane a využití nerastného bohatstva, vodný zákon a pod.

Návrhom zákona sa upravuje aj vzťah vyvlastnenia a náhrady – kompenzácie za nútený prechod alebo obmedzenie vlastníckeho práva. Náhrada musí byť spravodlivá, t.j. musí vyjadrovať hodnotu vyvlastňovaného práva. Súčasťou náhrady sú aj účelne vynaložené finančné náklady, ktoré vzniknú vyvlastnenému v dôsledku vyvlastnenia alebo v súvislosti s vyvlastňovacím konaním, napr. náklady na presťahovanie hnuteľného majetku, zmenu sídla alebo miesta podnikania.

Tento zákon nadobudne účinnosť 1. júla 2015.

Zdroj informácií

Mohlo by vás zaujímať