Novela Obchodného zákonníka neprimerane skomplikuje podnikanie

(stanovisko PAS)

Podnikateľská aliancia Slovenska nesúhlasí s komplikovaním podnikania spoločností s ručením obmedzením, ktoré vyplýva z aktuálnej novely Obchodného zákonníka a žiada stiahnutie aktuálnej verzie novely z ďalšieho legislatívneho procesu.

Prakticky všetky zmeny, okrem ručenia štatutárov, smerujú k administratívnemu skomplikovaniu podnikania nových aj všetkých existujúcich s.r.o., pokiaľ základné imanie nedosiahne výšku 25.000 eur. Zvýšenie štandardného základného imania z dnešných 5.000 eur na 25.000 eur zotrie rozdiel medzi akciovou spoločnosťou a s.r.o. z hľadiska upísaného základného imania.  Zákon bude prakticky po novom poznať dve kategórie s.r.o. a to 1-eurovú a 25.000-eurovú. Pokiaľ sa podnikateľ bude chcieť čiastočne vyhnúť novým administratívnym povinnostiam, bude potrebovať základné imanie vo výške aspoň 25.000 eur.

Novela uvádza, že spoločnosť je v kríze, ak je v úpadku alebo jej úpadok hrozí. Spoločnosti podľa novely bude hroziť v budúcom roku úpadok, ak bude pomer jej základného imania k záväzkom 4 ku 100. V ďalších rokoch sa bude tento pomer ešte sprísňovať až na 8 ku 100 v roku 2017. V praxi to bude znamenať, že ak bude mať podnik v nejakej chvíli záväzky v objeme 130.000 eur a základné imanie 5.000 eur, podľa zákona mu bude hroziť úpadok, s čím sú spojené rôzne reštrikcie a administratívne povinnosti. Štatutár bude v tomto prípade povinný zvolať najvyšší orgán spoločnosti, vypracovať návrh vhodných a primeraných opatrení na prekonanie krízy a predložiť ho na rokovanie tohto orgánu.  Podnikatelia združení v PAS nepovažujú za vhodné porovnávať všetky záväzky, ktoré sa neustále dynamicky menia s pevnou sumou zapísaného imania, a upozorňujú na riziko, že štatút podniku v kríze získa neúmerne veľa existujúcich s.r.o. Nové podniky s nízkym základným imaním budú prakticky od svojho vzniku nútené neustále tvoriť účtovné závierky a krízové plány a skomplikujú sa tiež ich možnosti samofinancovania. Ak totiž bude spoločnosť v kríze, nebude môcť vracať pôžičky spoločníkom alebo tichým spoločníkom. Tým sa zníži ochota spoločníkov požičiavať vlastné peniaze s.r.o. Komplikovanejšie má byť tiež vyplácanie ziskov zo spoločností s nižším základným imaním.

Vhodnejším riešením je podľa PAS ponechanie dnešného štandardného základného imania vo výške 5.000 eur a hrozbu krízy zisťovať nie pomerom záväzkov k imaniu, ale pomerom záväzkov po splatnosti k majetku spoločnosti. Kľúčovým prvkom vyššej ochrany veriteľov by malo byť, podobne ako v Českej republike, sprísnenie zodpovednosti konateľov a ich ručenie vlastným majetkom v prípade, ak dostanú spoločnosť do úpadku a nepodajú návrh na konkurz. Sekundárne treba brať na zodpovednosť spoločníkov za výber takého konateľa a neschopnosť ho kontrolovať. V trestnom zákone PAS pri trestnom čine marenie konkurzného konania navrhuje vyslovene uviesť, že marením je aj nepodanie návrhu na konkurz včas. Takouto úpravou by sa reálne zjednodušil vstup do podnikania formou jednoeurových s.r.o. a zefektívnila by sa ochrana veriteľov bez toho, aby sa zbytočne zvyšovalo administratívne zaťaženie existujúcich podnikateľov.

PAS podporuje kroky, ktoré zamedzia nekalým praktikám v podnikaní. Na druhej strane je proti  opatreniam postihujúcich zároveň poctivých podnikateľov, ktorí si plnia svoje povinnosti voči štátu a obchodným partnerom.

Mohlo by vás zaujímať