Novela zákona o dani z motorových vozidiel

Predkladateľ: Peter Kažimír, podpredseda vlády a minister financií SR

Cieľom návrhu zákona je odstránenie disproporcií, ktoré vznikajú pri aplikácii ustanovení zákona o miestnych daniach vo vzťahu k zdaňovaniu motorových vozidiel. Doterajšie poznatky poukazujú na nejednotný prístup vyšších územných celkov najmä pri určovaní sadzieb dane a oslobodení, čo má vytvárať v rámci SR rozdielne podmienky pre rozvoj podnikateľského prostredia a nerovnaké zaťaženie podnikateľov touto daňou. Tým, že vyššie územné celky zákonnú možnosť na zníženie dane pre ekologické vozidlá využívajú v nepatrnej miere alebo nevyužívajú vôbec, zaniká zo strany podnikateľov záujem o zvyšovanie investícií do modernejších a ekologickejších vozidiel. Podnikatelia sa často snažili vyhnúť vyššiemu zdaneniu napríklad preregistrovaním vozidiel do iného samosprávneho kraja s nižšími sadzbami alebo vyššími úľavami na dani.

V záujme odstránenia nežiaducich deformácií pri zdaňovaní motorových vozidiel sa pristúpilo k zásadnej zmene, a to k vyňatiu dane z motorových vozidiel z fakultatívnych miestnych daní v kompetencii vyšších územných celkov a k vypracovaniu nového zákona, ktorým sa upraví samostatne len daná oblasť zdaňovania z úrovne štátu. Základné atribúty zdaňovania motorových vozidiel, ako je predmet dane, daňovník, zdaňovacie obdobie, základ dane, platenie preddavkov a správa dane, sa podľa predmetného návrhu zachovávajú. Jednotne sa upravujú sadzby dane, oslobodenia, zvýšenia a zníženia sadzieb daní, ktoré budú platné v rámci celej SR.

Zmena nastáva pri rozpočtovom určení tejto dane, ktorá bude po novom plynúť do štátneho rozpočtu a v príjmoch vyšších územných celkov bude kompenzovaná úpravou podielu na dani z príjmov fyzických osôb. Sadzby dane a úľavy z dane najmä pre ekologické vozidlá sa uvedú priamo v zákone.

Novelizáciou zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa vypúšťajú ustanovenia, ktoré sa týkali dane z motorových vozidiel. V tejto súvislosti prejdú novelizáciou aj zákon o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve, zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a v záujme legislatívnej čistoty sa súčasne novelizuje aj daňový poriadok.

Navrhuje sa, aby zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2015, tým by bola nová právna úprava účinná pre zdaňovacie obdobie roku 2015.

Zdroj informácií

Mohlo by vás zaujímať