Novela zákona o dani z príjmov

Predkladateľ: Peter Kažimír, podpredseda vlády a minister financií SR

Cieľom návrhu zákona je pokračovať v konsolidácii verejných financií a tiež v boji proti daňovým podvodom, a to najmä definovaním okruhu daňových a nedaňových výdavkov, ktoré sú zdrojom nielen legálnej daňovej optimalizácie, ale aj priestorom na zneužívanie zahrnovania do základu dane osobnej spotreby daňovníka, resp. jej časti v neprimeranej výške.

V rámci konsolidácie verejných financií sa upravuje oblasť odpisovania hmotného majetku, presnejšie rozširuje sa počet odpisových skupín zo 4 na 6, limituje sa vstupná cena osobných automobilov hranicou 48 000 EUR, redukuje sa možnosť použitia zrýchlenej metódy odpisovania len pre odpisovú skupinu 2 a 3, t.j. len na výrobné technológie, ruší sa lízingový spôsob odpisovania u hmotného majetku obstarávaného formou finančného prenájmu. Okrem toho sa rozširuje použitie transferového oceňovania aj na tuzemské závislé osoby a zavádzajú sa pravidlá nízkej kapitalizácie na prepojené obchodné spoločnosti.

S cieľom posilnenia právnej istoty a daňovej spravodlivosti sa upravuje spôsob zdanenia zamestnaneckých benefitov poskytovaných zamestnávateľom zamestnancovi vo forme nepeňažného plnenia; zamestnávateľ má možnosť nepeňažné plnenie zdaniť rovnako, ako poskytnuté peňažné plnenie, t.j. navýšené aj o výšku sociálneho a zdravotného poistenia tak, aby daň a odvody boli zrazené a odvedené v rovnakej výške ako z peňažných príjmov.

Po novom sa zavádza daň vyberaná zrážkou u farmaceutických spoločností z peňažných plnení poskytovaných lekárom a samozdanenie lekárov daňou vyberanou zrážkou z darov a iných nepeňažných plnení prijatých od farmaceutických spoločností.

Novelou zákona sa tiež zjednodušuje výpočet a spôsob platenia preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb, umožňuje sa započítať do výdavkov na obstaranie majetku aj úroky z hypotekárneho úveru a stavebného úveru do výdavkov na obstaranie nehnuteľnosti a úhrada za prevod členského práva v bytovom družstve.

Ďalej sa novo formulujú ustanovenia definujúce primeranosť daňových výdavkov, ak obstarávaný majetok a služby sú súčasne využívané aj na osobnú spotrebu podnikateľov, spoločníkov obchodných spoločností a zamestnancov; v tomto prípade je možné do daňových výdavkov zahrnúť najviac 80 % z vynaložených výdavkov.

V rámci podpory vedomostnej ekonomiky sa navrhuje podpora podnikateľských subjektov vykonávajúcich výskum a vývoj v podobe tzv. superodpočtu nákladov na daný výskum a vývoj zo základu dane, a to vo výške 25 % zo skutočne vynaložených nákladov na výskum a vývoj, 25 % zo mzdových nákladov zamestnancov (novoprijatých absolventov škôl v roku ich prijatia do zamestnania) a 25 % z medziročného nárastu nákladov na výskum a vývoj.

Novela zákona o účtovníctve je zameraná na vylepšenie funkcionality Registra účtovných závierok a jej cieľom je znížiť počet nesprávnych a neúplných podaní. Prináša legislatívny základ na rozdelenie účtovných jednotiek na mikro, malé a veľké, tak ako to požaduje nová smernica. Návrh zákona ustanovuje prevádzkovateľa registra a prenáša na neho časť úloh správcu registra. Ďalšie navrhované zmeny umožnia finančnej správe a daňovým úradom lepšie kontrolovať dokumenty na vstupe a operatívnejšie reagovať na chybné doručenia a rozširuje sa počet miest, kde účtovné jednotky môžu požiadať o kópiu uloženého dokumentu o jednotné kontaktné miesta.

Zmena nastáva aj v zákone o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve. Návrh novely stanovuje percentuálny podiel obcí na výnose dane z príjmu fyzických osôb. Uvedená úprava podielu obcí vyplynula z rokovaní medzi vládou a zástupcami obcí v rámci procesu prípravy rozpočtu verejnej správy na roky 2015 až 2017.

Novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice navrhuje zavedenie virtuálnej registračnej pokladnice, ktorá bude zriadená v prostredí Finančného riaditeľstva SR a bezplatne prístupná podnikateľom. Ďalej sa navrhuje rozšíriť zoznam služieb, na ktoré sa bude vzťahovať povinnosť používania elektronickej alebo virtuálnej registračnej pokladnice. Cieľom je zabrániť kráteniu prijatých tržieb pri predaji tovaru alebo pri poskytovaní služieb, a tým dosiahnuť vyšší výber daní. Zároveň sa navrhuje, aby certifikáciu týchto pokladníc vykonával Colný úrad Bratislava, ktorý túto činnosť bude poskytovať bezodplatne. Pre daňové a colné úrady sa ustanovuje možnosť zabezpečiť elektronickú registračnú pokladnicu, ak existuje dôvodné podozrenie z pozmeňovania údajov v elektronickej registračnej pokladnici alebo v kontrolnom zázname.

Účinnosť zákona o dani z príjmov sa navrhuje k 1. januáru 2015.

Zdroj informácií

Tip: výborne spracovaný prehľad zmien urobila spoločnosť KPMG Slovensko Advisory

Mohlo by vás zaujímať