Novela zákona o dani z príjmov

Predkladateľ: Peter Kažimír, podpredseda vlády a minister financií SR

Cieľom novely je zníženie administratívnej zaťaženosti, zabezpečenia vymožiteľnosti práva a jeho komplexnej previazanosti na iné právne normy, vrátane jeho jednoduchého uplatňovania.

Novela prináša hlavne opatrenia smerujúce k:

1. odstráneniu administratívnej náročnosti pre daňové subjekty:

 • zjednodušením a zjednotením evidencie preukázateľných príjmov a výdavkov pre fyzické osoby podnikateľov,
 • zrušením oznamovacej povinnosti pri platbách v hotovosti vzhľadom na prijatie zákona obmedzujúceho platby v hotovosti,
 • zrušením oznamovacej povinnosti začatia a ukončenia nezahrňovania kurzových rozdielov vznikajúcich v účtovníctve z dôvodu nezrealizovaného inkasa pohľadávok alebo neuhradených platieb záväzkov,
 • zjednotením spodnej hranice pre platenie preddavkov na daň fyzických a právnických osôb,
 • zjednodušením poukazovania 2 % podielu zaplatenej dane zamestnancom prostredníctvom hlásenia u zamestnávateľa,

2. nekompromisnému, koncepčnému a systematickému boju proti daňovým únikom:

 • zavedením zvýšenej zrážkovej dane na vybrané druhy príjmov vyplácané nerezidentom,

3. k zvýšeniu právnej istoty daňovníkov a atraktivity podnikateľského prostredia:

 • úpravou základne, z ktorej sa stanovuje nepeňažný príjem v prípade používania motorového vozidla zamestnancom na služobné aj súkromné účely,
 • zjednotením podmienok pre zahrnutie záväzkov a pohľadávok po lehote splatnosti do základu dane,
 • úpravou oblasti finančného prenájmu v nadväznosti na ponechanie zrýchleného leasingového odpisovania,
 • paušalizáciou výdavkov na pohonné látky pre fyzické osoby podnikateľov v prípade použitia motorového vozidla nezahrnutého do obchodného majetku,
 • obmedzenou daňovou povinnosťou pri spôsobe výpočtu základu dane z príjmov.

Mohlo by vás zaujímať