Novela zákona o slobodnom prístupe k informáciám

Predkladateľ: Tomáš Borec, minister spravodlivosti Slovenskej republiky

Cieľom novely je riešiť problémy vyplývajúce z aplikačnej praxe vrátane problémov orgánov územnej samosprávy pri vykonávaní tohto zákona.

Návrh zákona má ambíciu odstrániť nedostatky, ktoré bránia efektívnemu získavaniu požadovaných informácií ako aj efektívnej práci orgánov verejnej správy – najmä prostredníctvom:

  • precizovania pojmu „k dispozícii“ negatívnym spôsobom,
  • možnosti zverejnenia častých odpovedí (tzv. FAQ),
  • stanovenia režimu spôsobu sprístupnenia medzi žiadateľom a povinnou osobou,
  • zavedenia inštitútu prerušenia plynutia lehôt počas odosielania zákonných výziev/oznámení,
  • predĺženia lehôt na vybavenie odvolania,
  • spoplatňovania pre vymedzené povinné osoby v žiadostiach, ktoré vyžadujú sprístupnenie informácií veľkého rozsahu,
  • spoplatňovania v prípade ak žiadateľ trvá na sprístupnení zverejnených informácií.

Návrh zákona zachováva štandard práva na informácie tým, že neodôvodnene nezužuje rozsah sprístupňovaných informácií, naopak za účelom zvýšenia transparentnosti rozširuje okruh povinne zverejňovaných informácií.

Vo vzťahu k inštitútu povinne zverejňovanej zmluvy sa navrhuje nahradiť existujúce zverejňovanie na webových sídlach (týkajúce sa Národnej banky Slovenska, obcí, vyšších územných celkov, povinné osoby, ktoré sú ich rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, a povinné osoby, v ktorých majú viac ako 50% účasť) zverejňovaním v Centrálnom registri zmlúv. Zjednotenie prispeje k väčšej prehľadnosti a súčasne odbremení webové sídla týchto povinných osôb. V súvislosti so zverejňovaním zmlúv v Centrálnom registri zmlúv sa stanovuje režim opravy nesprávne zverejnených údajov.

Návrhom zákona sa súčasne do právneho poriadku Slovenskej republiky preberá smernica Európskeho parlamentu a Rady o opakovanom použití informácií verejného sektora.

Zdroj informácií

 

Mohlo by vás zaujímať