Novela zákona o službách zamestnanosti

Predkladateľ: Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Návrh zákona o službách zamestnanosti sa predkladá na základe Národného plánu implementácie Záruky pre mladých ľudí v SR a je v súlade s Národným programom reforiem SR 2014. Vychádzajúc z Odporúčania Rady o zavedení záruky pre mladých ľudí, bolo členským štátom EÚ, okrem iného, odporučené zabezpečiť, aby všetci mladí ľudia vo veku do 25 rokov dostali kvalitnú ponuku zamestnania v lehote štyroch mesiacov po strate zamestnania alebo ukončení formálneho vzdelania.

Cieľom návrhu zákona je vytvoriť legislatívny rámec špecificky určený na podporu zamestnávania tých mladých ľudí, ktorí po ukončení školy, resp. po jej predčasnom opustení alebo po ukončení povinnej školskej dochádzky, nikdy nezískali pravidelne platené zamestnanie, čo znamená, že nikdy nemali zamestnanie, ktoré trvalo najmenej šesť po sebe nasledujúcich mesiacov. V kontexte s uvedeným, je hlavným účelom návrhu zákona rozšíriť nástroje pomoci a podpory účastníkom na trhu práce poskytované na základe zákona o službách zamestnanosti o nové aktívne opatrenie na trhu práce špecificky zamerané na riešenie zamestnanosti mladých ľudí. Konkrétne ide o návrh zavedenia príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní.

Zohľadňujúc národné, regionálne a miestne okolnosti sa navrhované legislatívne riešenie plánuje uplatňovať na riešenie zamestnanosti mladých ľudí po vekovú hranicu 29 rokov, pričom vo vekovej skupine 25 až 29 rokov sa navrhuje predmetné opatrenie vzťahovať na mladých ľudí, ktorí sú evidovaní v evidencii uchádzačov o zamestnanie úradov práce, sociálnych vecí a rodiny najmenej 6 mesiacov.

Súčasťou návrhu zákona sú aj návrhy súvisiace napr. s rozšírením okruhu vzdelávacích programov, poznatkami aplikačnej praxe, zosúladením zákona o službách zamestnanosti so súčasným právnym stavom v oblasti verejného obstarávania, investičnej pomoci a novým nariadením Komisie o vyhlásení určitých kategórií pomoci.

Navrhuje sa nadobudnutie účinnosti zákona od 1. januára 2015.

Zdroj informácií

Mohlo by vás zaujímať