Novela Zákonníka práce

Predkladateľ: Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Cieľom novely Zákonníka práce je presadzovanie rovnováhy uplatňovania práv a  povinností medzi zamestnancom a zamestnávateľom a vytváranie dôstojných pracovných podmienok s dôrazom na dialóg so sociálnymi partnermi.

Hlavné zmeny schválené vládou SR:

 • spresnenie definície závislej činnosti s cieľom zabrániť vynúteným živnostiam
 • zavedenie konta pracovného času len kolektívnou zmluvou alebo po dohode so zástupcami zamestnancov. Priemerný týždenný pracovný čas vrátane konta pracovného času a nadčasov nesmie presiahnuť 48 hodín v období najviac 12 mesiacov
 • pracovný pomer na dobu určitú možno dohodnúť najviac 2 krát v priebehu 2 rokov
 • dohoda o zaradení na delené pracovné miesto musí mať písomnú formu
 • zamestnanec je povinný zotrvať u nového zamestnávateľa v pracovnom pomere po dobu, ktorá zodpovedá uhradeným nákladom. V opačnom prípade je zamestnanec povinný uhradiť alikvótnu časť uhradených nákladov
 • výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný prerokovať so zástupcami zamestnancov,  inak sú neplatné
 • znova sa zavádza súbeh výpovednej lehoty a odstupného
  •  1m odstupné + 2m výpovedná lehota, ak pracovný pomer trval od 2 do 5 rokov
  •  2m odstupné  + 3m výpovedná lehota, ak pracovný pomer trval od 5 do 10 rokov
  •  3m odstupné + 3m výpovedná lehota, ak pracovný pomer trval od 10 do 20 rokov
  •  4m odstupné + 3m výpovedná lehota, ak pracovný pomer trval viac ako 20 rokov
 • zamestnanec môže popri zamestnaní vykonávanom v pracovnom pomere vykonávať inú zárobkovú činnosť, ktorá má konkurenčný charakter len so súhlasom zamestnávateľa
 • ustanovenia o minimálnej mzde, pracovnom čase a pohotovosti sa bude vzťahovať aj na dohodárov
 • nadčasy budú limitované na 150 hodín ročne bez možnosti dohodnúť v kolektívnej zmluve ďalšie nadčasy. 250 hodín nadčasov ročne budú môcť odpracovať iba zdravotníci
 • za nočnú prácu sa bude považovať práca od 22. do 6. hodiny ráno (dnes do 5. hod. ráno)
 • odborové organizácie nebudú musieť preukazovať zastupovanie aspoň 30 % zamestnancov

Komentár PAS:
Sprísnenie pracovnej legislatívy zníži ochotu zamestnávateľov tvoriť štandardné pracovné miesta klesne. Štatistické dáta ukazujú, že krajiny s flexibilným zákonníkom práce majú v dlhodobom horizonte nízku mieru nezamestnanosti. Prehnaná ochrana zamestnancov znižuje šancu na prežitie firmy v prípade, ak sa dostane do ekonomických problémov napr. v dôsledku neočakávaného poklesu objednávok. Striktný zákonník práce, s ktorým sú spojené zvýšené náklady firiem na prijímanie a prepúšťanie ľudí sťažuje nezamestnaným vstup na trh práce. Návrh zákona je v rozpore s moderným trendom zavádzania systému flexicurity, v rámci ktorého sa upúšťa od finančného zaťažovania firiem pri prepúšťaní a pozornosť sa sústreďuje na posilňovanie nástrojov aktívnej politiky trhu práce.

Zdroj: Portál právnych predpisov

Mohlo by vás zaujímať