Novela Zákonníka práce

Predkladateľ: Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Návrh zákona sa predkladá za účelom riešenia praktických problémov v oblasti dočasného prideľovania zamestnancov a riešenia otázky skončenia pracovného pomeru zamestnanca (resp. štátneho zamestnanca), ktorý najmenej pred tromi rokmi dosiahol dôchodkový vek a je poberateľom starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku.

Cieľom novely Zákonníka práce je predovšetkým:

  • zaviesť spoločnú zodpovednosť užívateľského zamestnávateľa za vyplatenie porovnateľnej mzdy agentúrou dočasného zamestnávania alebo zamestnávateľom,
  • riešiť zastreté dočasné prideľovanie zamestnanca právnickými alebo fyzickými osobami,
  • obmedziť dočasné pridelenie zamestnanca na výkon rizikovej práce zaradenej do 4. kategórie,
  • obmedziť možnosť užívateľského zamestnávateľa dočasne prideliť už dočasne prideleného zamestnanca k inej právnickej alebo fyzickej osobe,
  • obmedziť maximálnu dĺžku dočasného pridelenia a počet opätovných dočasných pridelení a predĺžení dočasných pridelení,
  • ustanoviť spôsob dojednania doby trvania pracovného pomeru na určitú dobu pri dočasnom pridelení a zaviesť povinnosť udať dôvod skončenia pracovného pomeru v prípade skončenia dočasného pridelenia pred uplynutím doby, na ktorú sa dohodlo,
  • obmedziť možnosť zamestnávateľa dočasne prideliť zamestnanca počas prvých troch mesiacov od vzniku pracovného pomeru.

Cieľom novely Zákonníka práce a zákona o štátnej službe je potreba riešiť aj otázky skončenia pracovného pomeru zamestnanca a štátnozamestnaneckého pomeru štátneho zamestnanca, ktorý najmenej pred tromi rokmi dosiahol dôchodkový vek a je poberateľom dôchodku s cieľom zabezpečiť medzigeneračne vyváženú štruktúru zamestnancov u zamestnávateľa.

Zákon o službách zamestnanosti sa mení vo väzbe na prenesenie ustanovení z tohto zákona do Zákonníka práce a osobitne sa upravuje výška pokuty pri vykonávaní činnosti agentúry dočasného zamestnávania bez povolenia.

Cieľom návrhu novely zákona o cestovných náhradách je najmä riešiť otázku obchádzania poskytovania porovnateľnej mzdy cez poskytovanie cestovných náhrad počas dočasného pridelenia zamestnanca.

Navrhuje sa nadobudnutie účinnosti zákona od 1. januára 2015.

Zdroj informácií

Mohlo by vás zaujímať