Novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení

Predkladateľ: Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Cieľom návrhu zákona je upraviť oblasti, ktoré v súčasnej právnej úprave absentujú, a to najmä proces spísania žiadosti sporiteľa o dôchodok zo starobného dôchodkového sporenia, predkladania ponúk na vyplácanie dôchodkov DSS-kami a poisťovňami, a úpravu zmluvného vzťahu medzi poskytovateľom dôchodku a sporiteľom.

Návrh zákona navrhuje, aby sa starobné dôchodky a predčasné starobné dôchodky z II. piliera vyplácali rovnako ako z I. piliera vo forme doživotného dôchodku. Tiež umožňuje vyplácanie starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku aj vo forme dočasného dôchodku, ktorý vyplácajú poisťovne alebo vo forme programového výberu, ktorý vypláca dôchodková správcovská spoločnosť, ale iba v určitých zákonom vymedzených situáciách.

Ďalej návrh zákona hovorí o zriadení a spravovaní centrálneho elektronického ponukového systému Sociálnou poisťovňou, na účely sprostredkovania výberu dôchodku zo systému starobného dôchodkového sporenia. Jeho využitie bude pre sporiteľov povinné, a ponuka dôchodku predložená poisťovňou alebo DSS prostredníctvom tohto ponukového systému bude pre poskytovateľa záväzná. Cieľom navrhovanej právnej úpravy je ochrana sporiteľa, ktorý dostane všetky relevantné záväzné ponuky v jednom dokumente a na jednom mieste, pričom bude zabezpečené, že pri predkladaní ponuky doživotného alebo dočasného starobného dôchodku nebude poisťovňa zohľadňovať individuálne riziko sporiteľa.

Sporiteľovi tiež z návrhu zákona vyplýva povinnosť urobiť pred požiadaním o vyplácanie penzie dve rozhodnutia. Prvým je možnosť vyplácania rovnakej sumy po celú dobu alebo pravidelné navyšovanie sumy tzv. indexáciu dôchodku o percento, ktoré na základe strednodobého inflačného cieľa EÚ určí NBS. V druhom prípade bude počiatočný dôchodok nižší. Druhým rozhodnutím je, či po smrti sporiteľa budú mať príbuzný nárok na vdovské/vdovecké a sirotské dôchodky po dobu jedného až dvoch rokov od smrti sporiteľa, pričom súčet všetkých takto vyplácaných dôchodkov bude rovný sume, ktorá sa vyplácala zomretému. V takomto prípade bude doživotný dôchodok z druhého piliera pri jeho priznaní nižší.

Návrh zákona taktiež vypúšťa podmienku sporenia minimálne po dobu 10 rokov, a jedinou podmienkou pre vyplácanie dôchodku je dosiahnutie dôchodkového veku.

Okrem toho dopĺňa nové odvetvie pre poisťovne, ktoré budú mať záujem vyplácať dôchodky zo starobného dôchodkového sporenia.

Zdroj: https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=6812

Mohlo by vás zaujímať