Hodnotenie zákonov a opatrení schválených v 3. štvrťroku 2013

V treťom štvrťroku hodnotili podnikatelia dva vybrané zákony s vplyvom na podnikateľské prostredie. Obom udelili kladný rating, čo znamená, že schválené predpisy majú pozitívny vplyv na podnikanie. Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente), ktorým sa zavádza elektronická komunikácia so všetkými orgánmi verejnej moci, je momentálne najlepšie hodnoteným zákonom od začiatku aktuálneho volebného obdobia. Zámerom zákona je ustanoviť všeobecnú právnu úpravu spôsobu výkonu verejnej moci v elektronickej podobe vrátane súvisiacich právnych inštitútov a tým umožniť realizáciu elektronických služieb orgánov verejnej moci jednotným spôsobom. Druhým pozitívne hodnoteným opatrením je novela zákona o nelegálnej práci a inšpekcii práce, ktorá zvyšuje pokuty za nelegálne zamestnávanie s cieľom podporiť zamestnanosť zabezpečovanú formou pracovnoprávnych vzťahov, zlepšiť dodržiavanie pracovných podmienok a podmienok zamestnávania v súlade s pracovnoprávnymi predpismi.

Opatrenia hodnotené podnikateľmi za 3. štvrťrok 2013 Miera súhlasu Koeficient dôležitosti Rating
[-3;3] (%) [-300;300]
1. Návrh zákona o e-Governmente 1,34 51% 68,54
2. Novela zákona o nelegálnej práci a inšpekcii práce 0,40 33% 12,33

 

Rebríček hodnotených zákonov a opatrení od začiatku aktuálneho volebného obdobia
Archív

 

Mohlo by vás zaujímať