Hodnotenie zákonov a opatrení schválených v 1. štvrťroku 2015

V prvom štvrťroku podnikatelia hodnotili 4 zákony. Tri získali pozitívne hodnotenie, jeden podľa respondentov podnikaniu priťaží.

Najpriaznivejšie zhodnotili podnikatelia zákon o odbornom vzdelávaní a príprave, ktorý zavádza a podporuje systém duálneho vzdelávania na Slovensku. Zámerom tohto zákona je pripraviť novú komplexnú právnu úpravu celej problematiky odborného vzdelávania a prípravy v stredných odborných školách a motivovať zamestnávateľov, aby vstúpili do procesu odborného vzdelávania a prípravy. Ďalším hodnoteným opatrením bol zákon o odpadoch, ktorý získal pozitívne hodnotenie, no veľmi blízke nule a to i napriek tomu, že zavádza pomerne rozsiahle zmeny do systému nakladania s odpadmi. Medzi hlavné zmeny patria: zrušenie recyklačného fondu, zavedenie organizácií zodpovednosti výrobcov, zriadenie informačného systému odpadového hospodárstva a sprísnenie kontroly výkupu kovového odpadu. Podobne nízky rating získala aj novela zákona o investičnej pomoci, ktorej cieľom bolo zefektívnenie poskytovania investičnej pomoci skrátením lehôt, precizovanie a dopĺňanie definícií a niektorých ustanovení.

Záporný rating získala novela Zákonníka práce, v rámci ktorej sa realizovali úpravy zamestnávania agentúrnych zamestnancov. Išlo najmä o zavedenie princípu spoločnej zodpovednosti užívateľského zamestnávateľa, zákaz reťazového dočasného pridelenia zamestnancov, zákaz ich pridelenia na rizikové práce, obmedzenia v oblasti doby, jej predĺženia alebo opätovného pridelenia dočasného zamestnanca.

Opatrenia hodnotené podnikateľmi za 1. štvrťrok 2015Miera súhlasuKoeficient dôležitostiRating
[-3;3](%)[-300;300]
1.Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave0,7229%20,77
2.Zákon o odpadoch0,0830%2,30
3.Novela zákona o investičnej pomoci0,0618%1,14
4.Novela Zákonníka práce-0,4227%-11,57

 

Rebríček hodnotených zákonov a opatrení od začiatku aktuálneho volebného obdobia
Archív

Podnikatelia každý štvrťrok hodnotia, aký vplyv na podnikateľské prostredie majú vybrané zákony, o ktorých v danom období hlasovali poslanci Národnej rady SR. Vybrané zákony a opatrenia sú hodnotené dvoma ukazovateľmi. Prvým je miera súhlasu podnikateľov s daným zákonom. Druhým je koeficient dôležitosti daného zákona pre podnikateľské prostredie alebo pre chod ekonomiky. Výsledným ukazovateľom je rating, ktorý je súčinom miery súhlasu a koeficientu dôležitosti a kvantifikuje prínos k zlepšeniu, resp. k zhoršeniu podnikateľského prostredia.

Mohlo by vás zaujímať