Pesimizmus i opatrnosť podnikateľov v uplynulých mesiacoch narástli

(aktualizácia prieskumu o dopadoch finančnej a ekonomickej krízy na podnikanie v SR)

Výrazný pokles dopytu je najvážnejším negatívnym dopadom finančnej a ekonomickej krízy a spôsobuje problémy 58% podnikateľov na Slovensku. Vyplýva to z aktuálnych výsledkov prieskumu o dopadoch svetovej finančnej a ekonomickej krízy na podnikanie v SR, ktorý v dňoch 5. až 11. februára 2009 zrealizovala Podnikateľská aliancia Slovenska. Rovnaký prieskum pripravila PAS v spolupráci s denníkom SME a ďalšími podnikateľskými združeniami v októbri 2008, no vzhľadom na prehlbujúcu sa krízu a pretrvávajúce pesimistické vyhliadky rastu svetového hospodárstva sa PAS rozhodla výsledky prieskumu po troch mesiacoch aktualizovať.

Kým v októbri 2008 pociťovalo krízu 58% podnikateľov, vo februári ich bolo už 80% a ďalších 16% podnikateľov predpokladá, že finančná a ekonomická kríza ovplyvní ich podnikanie v priebehu tohto roka. Podiel optimistov, dúfajúcich, že kríza neovplyvní ich podnikanie, sa v priebehu troch mesiacov znížil z 12% na 4%.

Popri obmedzenom dopyte je dnes 47% podnikateľov vystavených tlaku na znižovanie cien produkovaných výrobkov a služieb a 41% respondentov hovorí o zhoršovaní platobnej disciplíny odberateľov. V októbri s týmito problémami zápasilo len 25%, resp. 23% podnikov.

Hoci 57% podnikateľov uviedlo, že vníma zhoršenie dostupnosti finančných zdrojov, na nedostupnosť úverov sa sťažovalo len 12% respondentov. Podľa Róberta Kičina, výkonného riaditeľa PAS: „Z prieskumu nie je možné posúdiť, aký veľký vplyv na sprístupnenie úverov malo podpísanie memoranda medzi vládou SR a Bankovou asociáciou Slovenska o garantovaných úveroch. Treba však podotknúť, že nedostupnosť úverov nebola vážnym problémom ani pred podpísaním predmetného memoranda, keďže v októbri 2008 indikovalo nedostupnosť úverov len 8% podnikateľov.“

V snahe prispôsobiť sa zníženému dopytu a optimalizovať objem produkcie zvažuje 30% podnikov zníženie počtu zamestnancov. V podnikoch, ktoré sa zapojili do prieskumu, by v podmienkach pretrvávajúcej krízy malo prísť o prácu v priemere 4,1% zamestnancov, pričom malé a stredné podniky predpokladajú zníženie zamestnanosti v priemere o 3,3% a veľké podniky zvažujú prepustiť v priemere 6,7% zamestnancov. V októbri 2008 uvažovalo nad prepúšťaním 22% podnikov a o prácu malo podľa ich odhadov prísť v priemere 3,5% zamestnancov.

Opatrnosť a šetrenie sa v porovnaní s októbrom výraznejšie prejavili v mzdovej oblasti, kde takmer polovica podnikateľov znížila tempo rastu miezd, a približne 30% obmedzilo zamestnanecké výhody a znížilo odmeny zamestnancov.

Oproti októbru 2008 sa zhoršili aj odhady tržieb, zisku a investícií na tento rok. Podniky odhadujú, že kvôli svetovej finančnej a ekonomickej kríze dosiahnu v priemere o 14% nižšie tržby oproti pôvodne plánovanej úrovni. „Popri zhoršenom vývoji tržieb podnikatelia zároveň očakávajú v priemere o 20,3% nižší zisk oproti pôvodne plánovaným hodnotám“, hovorí R. Kičina. Viac ako polovica firiem v prieskume uviedla, že prehodnocujú výšku nových investícií. V priemere by mali investície podnikov poklesnúť o 20,4% oproti povodne plánovaným objemom, čo je naďalej signálom toho, že firmy kvôli kríze úplne nerezignovali na svoje investičné projekty, ale znížili ich objemy. Na porovnanie, v októbri 2008 odhadovali podniky pokles tržieb o 8,6%, pokles zisku o 11% a pokles investícií o 16,5% v porovnaní s plánovanými hodnotami.

Aktualizácia prieskumu o dopade finančnej krízy na podnikanie (vo formáte .pdf)

Mohlo by vás zaujímať