Podnikatelia sú nespokojní so stavom podnikateľského prostredia

PAS zisťovala po 68. krát medzi podnikateľmi názor na stav podnikateľského prostredia, a to za 1. polrok 2019.

Podnikatelia v prvom polroku 2019 negatívny pohľad na stav podnikateľského prostredia nezmenili. Index podnikateľského prostredia sa za uplynulý polrok znížil o -2,24%. Pravdou je, že negatívny pohľad na podnikateľské prostredie sa za posledný rok a pol postupne zmierňuje.

Podnikatelia za top bariéru v podnikaní za prvý polrok 2019 označili vymáhateľnosť práva,  funkčnosť súdnictva (-6,14%), byrokraciu (-5,57%) a kvalitu a dostupnosť výrobných vstupov, pracovnej sily (-5,39%) ktorú hodnotili o 1,16% horšie ako v predchádzajúcom období (-4,23%). Nasledujú uplatňovanie princípu rovnosti pred zákonom (-4,78%), efektívnosť hospodárenia štátu, prístup k štátnej pomoci (-4,69%), zrozumiteľnosť, použiteľnosť, stálosť právnych predpisov (-4,47%) a úroveň korupcie na úradoch (-4,04%).

Oproti predchádzajúcemu polroku hodnotili podnikatelia takmer o polovicu lepšie oblasť pracovnoprávnej legislatívy (-2,06% optori -4,05% za II.polrok 2018) a legislatívy upravujúcu dane, poplatky, investície (-2,50% oproti -4,23% za II. polrok 2018).

Podnikatelia sú toho názoru, že je stále pretrvávajúci nedostatok robotníckych profesií a tendencia vyhýbania sa náročnej práci. Taktiež sa sťažujú na neustály rast administratívnej záťaže, čo tlačí na rast režijných nákladov.

IPP dosiahol úroveň 42,69 bodu a oproti predchádzajúcemu polroku klesol o 0,98 bodu. Index v roku 2001 začínal na 100 bodoch, pričom dnes má hodnotu necelých 43 bodov. Z uvedeného vyplýva, že podnikatelia sú vysoko negatívne naladení v hodnotení podnikateľského prostredia oproti minulosti.

Príčinu tohto negatívneho naladenia vidíme aj v tom, aký je prístup politickej reprezentácie k podnikateľskému stavu, ktorý je do značnej miery konfrontačný, miestami až dehonestujúci. Rovnako aj spôsob a frekvencia prijímania legislatívy, ktorá má vážny dosah na podnikateľov, je zdrojom negatívneho naladenia. Často sa stáva, že podnikatelia sú postavení pred hotovú vec, pričom majú pocit, že ich oprávnené záujmy sú prehliadané a naopak záujmy sociálnych partnerov sú uprednostňované.  Sme presvedčení, že záujmy podnikateľov, zamestnancov a celej spoločnosti nie sú v protiklade. Práve snaha stavať ich do konfrontácie spôsobuje stagnáciu a rozvrat v podnikateľskom prostredí a tým aj v spoločnosti.

Z legislatívy prijatej v I. polroku 2019 majú podnikatelia za to, že podnikateľské prostredie najviac poškodí novela ústavného zákona, ktorým sa do Ústavy SR zavádza dôchodkový strop a minimálnu mzdu  (-60,00 bodu na škále od -300 do 300 bodov).

Na druhej strane ocenili novelu zákona  o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy (48,96 bodu).

Grafy a ďalšie informácie nájdete na TU.

Peter Serina, Výkonný riaditeľ PAS

Mohlo by vás zaujímať