Podnikateľské prostredie na Slovensku je v zlom stave

Tlačová správa

12.06.2020

PAS zisťovala po 69. krát medzi podnikateľmi názor na stav podnikateľského prostredia, a to za 2. polrok 2019.

Nespokojnosť podnikateľov s podnikateľským prostredím na Slovensku pretrváva aj naďalej. Ich negatívny pohľad na stav v akom je podnikateľské prostredie sa ani v druhom polroku 2019 nezmenil. Za 2. polrok 2019 sa Index podnikateľského prostredia znížil o -2,64%. Z výsledkov vyplýva, že trend zmierňujúceho sa negatívneho pohľadu podnikateľov sa zvrátil. V 1. polroku 2019 bol negatívny pohľad na podnikateľské prostredie o 0,4% lepší ako v II. polroku 2019.

Podnikatelia za top bariéru v podnikaní za druhý polrok 2019 označili vymáhateľnosť práva,  funkčnosť súdnictva (-8,37%), efektívnosť hospodárenia štátu, prístup k štátnej pomoci (-6,30%), byrokraciu (-5,63%) a uplatňovanie princípu rovnosti pred zákonom (-5,43%). Za nimi nasledujú funkčnosť politického systému v štáte (-4,86%), zrozumiteľnosť, použiteľnosť, stálosť právnych predpisov, úroveň korupcie na úradoch a výskyt hospodárskej kriminality, organizovaného zločinu   (-4,38%) a pracovnoprávna legislatíva (-4,33%).

V druhom polroku 2019 hodnotili podnikatelia kvalitu a dostupnosť výrobných vstupov, pracovnej sily (-2,79%) o 2,6% lepšie oproti predošlému polroku (-5,39%). Taktiež hodnotia lepšie aj likviditu, cash-flow, plnenie záväzkov podniku (0,63%), ktoré mali v minulom období hodnotu (-0,70%). Oproti 1. polroku 2019 hodnotili podnikatelia výrazne lepšie systém riadenia, manažment ľudských zdrojov (1,97% oproti 0,66% za 1. polrok 2019).

Z legislatívy majú podnikatelia za to, že podnikateľské prostredie najviac poškodí novela zákona o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií (-54,67 bodu), ktorým sa zaviedol trvalý a zdvojnásobený bankový odvod. Taktiež negatívne hodnotili novelu zákona o minimálnej mzde (-44,53 bodu), ktorým sa zaviedol automat naviazaný na priemernú mesačnú mzdu dva roky dozadu a novelu zákonníka práce, ktorou sa zvyšuje dĺžka základnej výmery dovolenky na päť týždňov aj pre zamestnancov, ktorí dosiaľ nedovŕšili 33 rokov veku, ale trvalo sa starajú o dieťa (-9,82 bodu).

Na druhej strane ocenili novelu obchodného zákonníka, ktorej cieľom je v záujme ochrany najmä malých a stredných podnikateľov, bojovať proti daňovým podvodom vytvorením podmienok na potieranie nečestných praktík pri likvidáciách obchodných spoločností, ale aj zavedenie a zefektívnenie funkčného prepojenia verejných registrov týkajúcich sa podnikateľského sektora (39,66 bodu). Podobne hodnotili aj zákon o zálohovaní jednorázových obalov na nápoje, snahou ktorého je znížiť množstvo voľne odhodeného odpadu v prírode (38,18 bodu). Pozitívne hodnotili taktiež novelu zákona o dani z príjmov, ktorej úlohou je zjednodušiť výpočet základu dane pre malé a stredné podniky a znížiť ich administratívne zaťaženie a novelu zákona o dani z pridanej hodnoty, ktorá spočíva v znížení sadzby dane z pridanej hodnoty na úroveň 10 % na noviny, časopisy a periodiká.

Grafy a ďalšie informácie nájdete TU.

Mohlo by vás zaujímať