Pohľad PAS na programy strán pred parlamentnými voľbami vo februári 2020

Požiadavky podnikateľov v predvolebnom období najviac zohľadňuje strana Sloboda a Solidarita

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) vyhodnotila volebné programy politických strán pred parlamentnými voľbami, ktoré sa uskutočnia 29. februára 2020. Zároveň posúdila vykonateľnosť zámerov, ako ich prezentovali politici v oblasti podnikateľského prostredia.

Do hodnotenia zahrnula PAS politické strany, ktoré v januári 2020 v predvolebných prieskumoch dosahovali preferencie minimálne 5 % a dvojkoalície s preferenciami nad 7 %, teda subjekty, ktoré mali reálnu šancu zaujať miesto v novej Národnej rade SR.

Na základe týchto kritérií zahrnula PAS do hodnotení tieto strany:

 • Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS),
 • Kresťanskodemokratické hnutie (KDH),
 • Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, Nova, Kresťanská únia, Zmena zdola (OĽaNO),
 • Progresívne Slovensko / Spolu – občianska demokracia (PS–Spolu),
 • Sloboda a solidarita (SaS),
 • Slovenská národná strana (SNS),
 • Sme rodina,
 • Smer – sociálna demokracia,
 • Za ľudí.

PAS zahrnula do hodnotenia dve základné kritériá – hodnotenie podľa kvality volebného programu s váhou 75 % a hodnotenie podľa vykonateľnosti zámerov politikov s váhou 25 %.

Pri hodnotení kvality volebných programov vychádzala PAS z Desatora požiadaviek podnikateľov na politické strany, ktoré zverejnila ešte začiatkom novembra 2019. V Desatore vyzvala na zlepšenie vzdelávania, očisťovanie verejného života, zníženie daní a odvodov, odbúranie byrokracie, uľahčenie podnikania, ozdravenie verejných financií, zefektívňovanie verejného sektora, zvyšovanie transparentnosti, podporu hospodárskej súťaže a otváranie spoločného trhu v Európskej únii.

Pri posudzovaní vykonateľnosti deklarovaných zámerov politikov využila PAS výsledky prieskumu medzi podnikateľmi, vykonanom v januári 2020 medzi takmer 200 respondentami. Tí hodnotili, aké majú strany odborné zázemie na vykonávanie proklamovanej politiky, aké sú ich doterajšie výsledky a do akej miery sú schopné spolupráce s ostatými stranami.

Hodnotenie podľa kvality programu

V rebríčku deviatich politických subjektov, ktoré v prieskumoch prekračujú spodné hranice zvoliteľnosti do parlamentu, získala podľa hodnotenia Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) táto strana 60,2-percentnú úspešnosť.

Za SaS sa umiestila strana Za ľudí so 40,8 %, dvojkoalícia Progresívne Slovensko / Spolu – občianska demokracia (PS–Spolu) s 38,0 %, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, Nova, Kresťanská únia, Zmena zdola (OĽaNO)  s 36,7 % a Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) s 36,3 %. S odstupom nasleduje hnutie Sme rodina s 20,6 %. Posledná trojica napĺňa očakávania PAS menej ako z jednej desatiny, a to v tomto poradí – Slovenská národná strana (SNS) s 9,6 %, Smer – sociálna demokracia so 7,0 % a Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) s 2,5 %.

PAS posudzovala vypracované volebné programy politických strán. Keďže takéto programy počas hodnoteného obdobia nemali strany Smer a ĽSNS, nebolo možné ich hodnotiť.

PAS hodnotila volebné programy na základe vlastných požiadaviek. Na začiatku novembra 2019 zverejnila Desatoro požiadaviek na politické strany v predvolebnom období.

1.ZLEPŠIŤ VZDELÁVANIE: Prispôsobiť vzdelávací obsah a formu výučby, výchovu, vzdelávanie a odmeňovanie pedagógov, ako aj hodnotenie výsledkov vzdelávania potrebám reálneho života. Zaviesť možnosť vyberať poplatky za vysokoškolské štúdium a široko koncipovaný štipendijný program. Zaviesť hodnotenie kvality škôl, a to aj podľa uplatnenia absolventov na trhu práce, najmä podľa výšky dosahovaných platov a absolventskej miery nezamestnanosti a výsledky zohľadniť pri nastavovaní motivačných bonusov pre školy. Podporiť občianske vzdelávanie s cieľom znížiť riziko šírenia extrémizmu a proti demokratických postojov.

2.OČISŤOVAŤ VEREJNÝ ŽIVOT: Prijať zásadnú reformu práce prokuratúry, riadenia a práce polície, posilniť nezávislosť Úradu inšpekčnej služby, ktorý vyšetruje trestné činy polície a ostatných ozbrojených zborov. Zaviesť aspoň 2-ročný zákaz pri prechode z vrcholovej politiky do čelných pozícií nezávislých verejných orgánov, vrátane prokuratúry, silových zložiek alebo justície. Preniesť odhodlanie uplatniť vládu zákona zo slovnej roviny do reality.

3.ZNÍŽIŤ DANE A ODVODY Z PRÁCE: Zaviesť rovnú daň z príjmov fyzických a právnických osôb. Výpadky v príjmoch verejných financií kryť zlepšeným výberom daní, zrušením daňových výnimiek, obmedzením investičných stimulov len na okresy s najvyššou mierou nezamestnanosti, prípadne zvýšením majetkových a environmentálnych daní.

4.ODBÚRAŤ BYROKRACIU V PODNIKANÍ: Prijať pružnejší zákonník práce, ktorý upraví potrebný minimálny štandard a prinesie viac slobody a priestoru na priamu dohodu medzi zamestnancom a zamestnávateľom.  Vykonať analýzu povinností, práv a povoľovacích procedúr vzťahujúcich sa na podnikanie a na základe analýzy zrušiť nepotrebné regulácie a zefektívniť tie potrebné.

5.UĽAHČIŤ PODNIKANIE: Realizovať opatrenia potrebné na zásadné zlepšenie postavenia Slovenska v medzinárodných rebríčkoch Doing Business Svetovej banky a Svetového ekonomického fóra. Pri novej legislatíve vyčísľovať dopady na podnikateľské prostredie a prehľadne s dostatočným predstihom o nich informovať podnikateľov spôsobom zrozumiteľným pre bežného človeka. V prípade negatívnych dopadov automaticky odložiť účinnosť zákona aspoň o šesť mesiacov od schválenia v parlamente, aby podnikatelia mali čas sa na zmeny pripraviť. Zaviesť povinnosť, aby všetky návrhy zákonov, vrátane poslaneckých, prešli odborným pripomienkovým konaním.

6. OZDRAVIŤ VEREJNÉ FINANCIE: Znížiť verejný dlh výrazne pod prvú hranicu dlhovej brzdy a vyrovnať štrukturálnu bilanciu verejných financií. Zabezpečiť dlhodobú stabilitu verejných financií najmä reformou dôchodkového systému a zdravotníctva. V zdravotníctve zaviesť transparentnú regulovanú spoluúčasť za vybrané výkony s ochrannými stropmi pre chudobných ľudí, reprofilovať nemocnice podľa kritérií kvality a skúseností, znížiť neefektívne výdavky najmä na lieky, zdravotné pomôcky a nadbytočné zdravotné výkony.

7.SLEDOVAŤ A ZVYŠOVAŤ EFEKTÍVNOSŤ VEREJNÉHO SEKTORA: Systematicky merať kvalitu a efektívnosť verejných služieb, výdavkov, politík, projektov aj regulácií. Podporovať len tie činnosti, ktoré prinášajú najvyššiu hodnotu za peniaze. Výsledky hodnotenia zverejňovať pred uskutočnením rozhodnutí (ex ante) aj následne (ex post). Dlhšie trvajúce výdavky, regulácie a politiky schvaľovať s obmedzenou dobou platnosti a ich pokračovanie podmieniť preukázaným dosahovaním výsledkov.

8.ZVYŠOVAŤ TRANSPARENTNOSŤ: Zaviesť transparentné výberové konania s verejným vypočutím do čelných pozícií verejných orgánov a štátnych firiem. Všetky dáta vytvorené verejným sektorom, s výnimkou citlivých z hľadiska bezpečnosti alebo ochrany súkromia, zverejňovať v strojovo čitateľnom tvare na webe. Rozšíriť pôsobnosť zákona o slobodnom prístupe k informáciám aj na štátne, župné a mestské firmy, zaviesť povinné zverejňovanie hlasovaní poslancov ako aj zápisníc z komisií a rokovaní zastupiteľstiev miest a žúp, sfunkčniť zverejňovanie súdnych rozsudkov.

9.PODPOROVAŤ HOSPODÁRSKU SÚŤAŽ: Vytvárať podmienky pre efektívnu súťaž vo všetkých odvetviach hospodárstva a to najmä zabezpečením nezávislosti a odbornosti regulačných orgánov, pokračovaním v privatizácii podnikov s majetkovým podielom štátu (napr. distribučné energetické podniky, Slovenská pošta, Tipos, teplárne, autobusové spoločnosti), znižovaním bariér pre vstup do tzv. regulovaných povolaní a preverovaním súťažných podmienok vo verejných obstarávaniach s nízkym počtom uchádzačov. Eurofondy investovať prioritne do infra-štruktúrnych projektov (cesty, železnice, verejné budovy), ktoré znížia investičný deficit v tejto oblasti.

10.OTVÁRAŤ SPOLOČNÝ TRH EÚ: Podporovať voľný pohyb tovarov a služieb, kapitálu aj pracovných síl v EÚ. Podporovať slobodný obchod vo svete. Aktívne sa zasadzovať najmä za budovanie jednotného trhu služieb, kde stále existujú najväčšie bariéry vzájomného obchodu. Podporiť užšiu spoluprácu členov EÚ s cieľom posilniť hospodárstvo, spolupatričnosť, bezpečnosť a ochranu vonkajších hraníc. Podporovať reformy v krajinách Eurozóny s cieľom posilniť zdravé verejné financie a stabilitu spoločnej meny.

 

V podrobnej analýze PAS zisťovala, ako politické strany zohľadňujú vo volebných programoch požiadavky podnikateľov. Skúmala prienik jednotlivých volebných programov s požiadavkami podnikateľov. Sústredila sa na identifikovanie problémov, skúmala predložené nástroje na riešenie problémov a posudzovala reálnosť ich použitia. Jednotlivým kritériám udelila podľa odborného algoritmu pomerné váhy:

 • identifikovanie problémov: 42,3 %,
 • nástroje na riešenie problémov: 19,4 %,
 • reálnosť použitia nástrojov: 38,3 %.

Volebné programy posudzovala PAS podľa jednotlivých bodov Desatora a výsledky spriemerovala. Strany zoradila v rebríčku od najviac po najmenej programovo propodnikateľské. Záverečné hodnotenie je v grafe.

 

SaS sa umiestnila na 1. mieste s vysokým náskokom. Prišla s programom, ktorý má 1 144 konkrétnych návrhov na riešenia. Všíma si pri nich dopady na verejné financie, potláčanie byrokracie, znižovanie korupcie. Veľká časť súvisí s podnikateľským prostredím. Najväčšiu pozornosť z hľadiska požiadaviek podnikateľov venuje strana sledovaniu a zvyšovaniu efektívnosti verejného sektora. Hodlá ozdraviť verejné financie. Do popredia kladie očisťovanie verejného života a zvyšovanie transparentnosti. Očakávania podnikateľov napĺňa strana vo volebnom programe v deviatich z desiatich požiadaviek na viac ako 50 percent.

Na druhom mieste sa veľkým odstupom umiestnila strana Za ľudí. Tiež prišla s veľkým počtom návrhov na riešenia (876). Jej prioritou z hľadiska podnikateľského prostredia je zvyšovanie transparentnosti. Na nasledujúceho grafe vidieť, že s rovnomerným odstupom za sebou nasleduje plnenie zvyšných deviatich požiadaviek. Na štvrtom mieste je očisťovanie verejného života, čo je jedna z najviac proklamovaných agiend strany. Veľa si sľubuje od úpravy daní, odvodov a zefektívňovania verejného sektora. Očakávania podnikateľov aspoň z polovice strana napĺňa pri troch požiadavkách.

 

Poradie na ďalších troch miestach je vyrovnané. Koalícia PS–Spolu bodovala na treťom mieste hlavne ťahom na zvyšovanie transparentnosti a očisťovanie verejného života.  V týchto dvoch požiadavkách sa dostala nad úroveň 50-percentného plnenia. Pre koalíciu je typické, že sa orientuje na vízie a riešenia presadzované na nadnárodnej úrovni v Bruseli. Tie sa snaží presadzovať do domácej politiky. Napriek tomu sa neubránila, rovnako ako ďalšie posudzované strany, prepadu požiadavky na otváranie spoločného trhu v Európskej únii na posledné miesto. Tejto oblasti venuje minimálnu pozornosť.

 

Prioritou KDH – ako to pri posudzovaní jeho programu vnímajú podnikatelia – je zlepšenie vzdelávania. No iba pri tejto jedinej požiadavke sa hnutie dostalo nad 50 percent plnenia. V prípade KDH sa prejavuje absencia zohľadňovania dopadu volebných predsavzatí na verejné financie. S tým ide ruka v ruke malý dôraz na ich ozdravovanie. Podobne je to pri iných stranách, vymyká sa len SaS, ktorá v programe často zdôrazňuje potrebu využívania prístupu hodnota za peniaze. No ani SaS sa nevyhla prezentovaniu mnohých navrhovaných opatrení  bez zmienky, kde na to vziať.

 

Päticu strán s relatívne vľúdnym programom voči podnikateľom uzatvára OĽaNO. Podobne ako koalícia PS–Spolu kladie veľký dôraz na zvyšovanie transparentnosti. Na rozdiel od dvojkoalície si však viac všíma zvyšovanie efektívnosti verejného sektora. Aj pri tejto požiadavke napĺňa očakávania podnikateľov viac ako z polovice. Program hnutia je rozsiahly, ale z hľadiska podnikateľského prostredia nevyvážený. Svedčí o tom skutočnosť, že požiadavky na odbúranie byrokracie v podnikaní, podporu hospodárskej súťaže a znižovanie daní a odvodov hnutie nepokrýva ani z jednej tretiny.

 

Zvyšné dve posudzované strany Sme rodinaSNS nie sú naklonené požiadavkám podnikateľov. Sme rodina pokrýva aspoň z jednej tretiny len požiadavku na zvyšovanie transparentnosti, SNS sa to nepodarilo ani pri jedinej požiadavke. Nulové hodnotenie sa objavilo pri posudzovaní programu Sme rodina v prípade dvoch a SNS až šiestich požiadaviek. Programy strán SmerĽSNS sa nedali vyhodnotiť, lebo strany ich nezverejnili.

 

Posudzovaných sedem politických strán venovalo z pohľadu podnikateľov v svojich programoch najväčšiu pozornosť zvyšovaniu transparentnosti. Ako vidieť v nasledujúcom grafe, ide o takmer 52-percentné naplnenie tejto požiadavky. Na treťom mieste je deklarovaná snaha o očisťovanie verejného života. Umiestnenie týchto dvoch požiadaviek v prvej trojici nie je náhodné. Odráža súčasný stav spoločnosti a naliehavú potrebu nápravy. Medzi týmito požiadavkami sa na druhom mieste presadila ďalšia na sledovanie a zvyšovanie efektívnosti verejného sektora. Tiež nejde o náhodu. Štát ako celok potrebuje zvýšiť svoju funkčnosť. To odráža čitateľný postoj väčšiny posudzovaných relevantných strán zasadzujúcich sa za zlepšenie správy štátu.

 

Volanie po náprave systému potvrdzuje porovnanie sa stavom pred parlamentnými voľbami v roku 2016. Vtedy bola v politických stranách z pohľadu podnikateľov na prvom mieste s veľkým náskokom požiadavka na zníženie daní a odvodov, potreba očisty verejného života a zvyšovania transparentnosti nasledovali až za ňou. Požiadavka na sledovanie efektívnosti verejných financií sa objavila až na šiestom mieste. Za štyri roky sa teda udial posun smerom k potrebe ozdravenia spoločnosti.

 

Hodnotenie podľa vykonateľnosti zámerov

Popri volebných programoch hodnotila PAS vykonateľnosť deklarovaných zámerov politikov. Na získanie podkladov využila prieskum medzi podnikateľmi. Tí hodnotili, aké majú strany odborné zázemie na vykonávanie proklamovanej politiky, aké sú ich doterajšie výsledky a do akej miery sú schopné spolupráce s ostatými.

Jednotlivým kritériám prisúdila PAS podľa odborného algoritmu takéto pomerné váhy:

 • odborné zázemie na vykonávanie hospodárskej politiky: 22,2 %,
 • doterajšie výsledky vo vykonávaní hospodárskej politiky: 57,2 %,
 • schopnosť spolupráce s inými politickými stranami: 20,6 %.

Do prieskumu sa od 11. do 26. januára 2020 zapojilo celkovo 194 respondentov z radov podnikateľov. Po vyhodnotení zostavila PAS rebríček strán podľa vykonateľnosti zámerov. Výsledky sú v grafe.

 

Svoje zámery dokáže podľa prieskumu najlepšie pretaviť do praxe SaS. Má na to vyše 50-percentý potenciál. Podobne ako vo vyhodnotení podľa Desatora prečnieva nad ostatné strany. Ďalšie štyri politické strany, podobne ako v predchádzajúcom hodnotení, sa umiestnili za SaS v odstupe a sú medzi nimi malé rozdiely. Poradie sa však zmenilo. Koalícia PS–Spolu je teraz na druhom mieste a predstihla tretiu stranu Za ľudí. Hnutia na ďalších dvoch miestach si v porovnaní s vyhodnotením volebných programov tiež vymenili poradie.  OĽaNO sa vo vykonateľnosti zámerov dostalo pred KDH. Ostatné strany zaostávajú, najhoršie je na tom ĽSNS, ktorá má iba 10-percentú šancu naplniť svoje zámery.

Vypovedajúce sú výsledky podľa troch čiastkových ukazovateľov. Stranu SaS potiahlo jej odborné zázemie na vykonávanie hospodárskej politiky. To isté však platí aj pre stranu Za ľudí a koalíciu PS–Spolu. Respondenti majú o odborníkoch v týchto politických subjektoch vysokú mienku. Úplne opačný postoj majú k SNS a ĽSNS.

 

SaS vyčnieva aj v ďalšom čiastkovom ukazovateli – v doterajších výsledkoch vo vykonávaní hospodárskej politiky. Toto hodnotenie malo v prieskume zo všetkých troch najvyššiu váhu, a preto si ho treba všímať najviac. Dlhšie pôsobiace politické subjekty – OĽaNO a KDH predskočili nové subjekty PS–Spolu a Za ľudí zrejme preto, že majú za sebou históriu. V tomto ukazovateli sa Smer priblížil k ostatným stranám s veľkou pravdepodobnosťou preto, že má dlhoročné skúsenosti z vládnutia.

 

Z hľadiska úspešnosti vytvorenia povolebnej vlády je dôležitým ukazovateľom koaličný potenciál. V schopnosti spolupráce s inými politickými stranami nedosiahla SaS medzi respondentmi víťazstvo a skončila až tretia. Predstihli ju novovzniknuté subjekty PS–Spolu a Za ľudí, ktoré budú pravdepodobne viac schopné spolupracovať pri zostavovaní novej vlády. V tomto ukazovali je postavenie politických subjektov najvyrovnanejšie, medzi prvou PS–Spolu a predposlednou SNS je rozdiel iba 24 percentuálnych bodov. V predchádzajúcich dvoch čiastkových hodnoteniach bol tento rozdiel 49 a 30 percentuálnych bodov.

 

Celkové hodnotenie

Do celkového hodnotenia vstupovali dve čiastkové s týmito váhami:

 • hodnotenie podľa kvality programu: 75 %,
 • hodnotenie podľa vykonateľnosti zámerov: 25 %.

Po ich skombinovaní zoradila PAS posudzované strany do rebríčka, ktorý vypovedá o ochote a odbornom potenciálu riešiť najvýznamnejšie problémy podnikateľského prostredia. Výsledky sú v grafe.

 

Na základe kvality volebných programov politických programov a vykonateľnosti zámerov prezentovaných politikmi v oblasti týkajúcej sa podnikateľského prostredia získala najvyššie hodnotenie strana SaS. Potenciál napĺňa na niečo vyše 60 %. Za ňou sa umiestnila s miernymi rozdielmi štvorica subjektov, ktorých potenciál sa pohybuje okolo 40 % – Za ľudí, PS–Spolu, OĽaNO a KDH. Sme rodina zaostáva za nimi o 20 %. Menej ako 10 % dosiahla SNS. Na posledných dvoch miestach skončili strany Smer a ĽSNS. Stalo sa tak aj vďaka tomu, že nepredstavili svoje volebné programy a v ich prípade sa hodnotila iba vykonateľnosť sporadicky proklamovaných zámerov.

 

 

Od roku 2006, kedy sme prvý krát hodnotili programy politických strán z hľadiska plnenia požiadaviek PAS v predvolebných programoch je rok 2020 rokom s najvyššou mierou reflektovania požiadaviek PAS.

 

Mohlo by vás zaujímať