Predvolebné požiadavky podnikateľov

Pred nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) v spolupráci s Americkou obchodnou komorou v SR (AmCham) pripravili WISH LIST 2010 (ďalej len WL 2010), v ktorom definujú priority na ďalšie zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku.

WL 2010 obsahuje požiadavky týkajúce sa 10 kľúčových oblastí podnikateľského prostredia, ktorými sú:

1) Makroekonomická stabilita,
2) Vymožiteľnosť práva a kvalita legislatívy,
3) Sociálny systém a odvodové zaťaženie,
4) Pracovný trh,
5) Boj proti korupcii,
6) Fungovanie úradov a inštitúcií,
7) Systém vzdelávania,
8) Transparentnosť verejných výdavkov,
9) Postoj vlády k podnikateľom,
10) Vzťah SR k inštitúciám EÚ.

PAS si uvedomuje, že občania sa vo voľbách rozhodnú tým správnejšie, čím kvalitnejšie informácie budú mať k dispozícii. Z tohto dôvodu PAS vyzýva všetky politické subjekty, aby verejne deklarovali svoj postoj k požiadavkám definovaným vo WL 2010, k podnikateľskému prostrediu a k podnikaniu, ktoré sa rozhodujúcou mierou podieľa na tvorbe pracovných miest a HDP krajiny.

PAS je presvedčená, že napĺňanie bodov WL 2010 prispeje k zlepšovaniu podmienok na podnikanie a intenzívnejšiemu hospodárskemu rastu v pokrízovom období, čo sa v konečnom dôsledku prejaví v rýchlejšom zlepšovaní životnej úrovne obyvateľov SR.


WISH LIST 2010 – Aby sa na Slovensku žilo lepšie
Požiadavky podnikateľov na zlepšovanie podnikateľského prostredia

1. Zodpovedne spravovať krajinu a zabezpečiť makroekonomickú stabilitu; obmedzovaním deficitov verejných financií smerovať k tvorbe rozpočtových prebytkov; nezvyšovať a neskrývať zadlženosť krajiny.

2. Zvýšiť vymožiteľnosť práva a výrazne skrátiť dĺžku súdnych konaní; zvýšiť nároky na hodnotovú orientáciu sudcov; zabezpečiť stabilitu a jednoznačnosť právnych predpisov; zaviesť záväzný systém hodnotenia dopadov prijímanej legislatívy; umožniť pripomienkovanie poslaneckých pozmeňujúcich návrhov; vylúčiť nepriame a nesystematické novelizácie zákonov.

3. Znížiť odvodové zaťaženie a zjednodušiť odvodový systém; posilniť princíp súkromného (komerčného) poistenia v rámci sociálneho systému; zjednodušiť a sprehľadniť výdavkovú stranu sociálneho systému s cieľom obmedziť jeho zneužívanie.

4. Zvýšiť flexibilitu trhu práce podľa vzoru vyspelých európskych krajín s dlhodobo najnižšou mierou nezamestnanosti; zrušiť možnosti rozširovania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa na spoločnosti, ktoré sa nezúčastňujú na kolektívnom vyjednávaní.

5. Dôsledne bojovať proti korupcii; dodržiavať etické princípy a svojim konaním podporovať zlepšovanie morálky v spoločnosti; boj proti korupcii a klientelizmu posilniť úpravou legislatívy pre verejné obstarávanie a privatizáciou štátnych podnikov; zabezpečiť transparentnosť a verejnú kontrolu pri prideľovaní prostriedkov z fondov Európskej únie.

6. Zjednodušiť a elektronizovať komunikáciu s úradmi; skrátiť reakčné doby úradov; zabezpečiť prepojenosť databáz úradov; smerovať k pružnému, rýchlemu a efektívnemu výkonu verejnej správy.

7. Zlepšiť úroveň školského systému aplikovaním metód výučby používaných v krajinách, ktoré sú úspešné v medzinárodných porovnaniach (vrátane učebníc a pomôcok); posilniť konkurenciu medzi vysokými školami na národnej a medzinárodnej úrovni; vytvoriť podmienky na efektívnu spoluprácu medzi vzdelávacími inštitúciami a podnikateľským sektorom.

8. Poskytovať verejnosti zrozumiteľné informácie o verejných výdavkoch a činnosti verejných inštitúcií; posilniť nezávislú kontrolu efektívnosti hospodárenia verejných inštitúcií; zrozumiteľne informovať verejnosť o efektívnosti použitia prostriedkov z fondov EÚ; rozšíriť kompetencie vlády SR v oblasti finančnej kontroly samospráv.

9. V politike a vo verejných vystúpeniach zohľadňovať nezastupiteľnosť podnikateľského stavu v štruktúre hospodárstva, vo vytváraní pracovných miest a napĺňaní verejných rozpočtov; prisudzovať mu zodpovedajúcu váhu pri rozvoji ekonomiky a zlepšovaní životnej úrovne obyvateľov.

10. Byť zodpovedným členom Európskej únie a dodržiavať stanovené pravidlá; podporovať a pridávať sa ku krajinám, ktoré v rámci EÚ požadujú rovnakú mieru dodržiavania pravidiel platných pre všetky členské štáty.

Bratislava, 14. mája 2010

Mohlo by vás zaujímať