Prieskum PAS a INEKO: Podnikatelia požadujú ďalšiu decentralizáciu

Veľká väčšina podnikateľov považuje ďalšiu decentralizáciu za potrebnú a súhlasí s tým, aby samosprávy na Slovensku dostali viac peňazí aj kompetencií od centrálnej vlády. V decentralizácii vidia podnikatelia šance na lepšie využitie potenciálu miest, obcí a regiónov ako aj na efektívnejšie používanie verejných zdrojov.

V priebehu decembra a januára realizovala Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) v rámci projektu INEKO, ktorý finančne podporuje Center for International Private Enterprise (CIPE), prieskum medzi podnikateľmi o potrebe decentralizácie na Slovensku. Prieskumu sa zúčastnilo 101 podnikateľov z celého Slovenska.

Za hlavné problémy na miestnej úrovni podnikatelia označili nedostatočnú mieru elektronizácie/digitalizácie napríklad rozhodovacích procesov samospráv a ich komunikácie s podnikateľmi a občanmi (58,6 %), nízku kvalitu regionálnych a miestnych ciest (54,5 %) a zdĺhavé územné a stavebné konanie (52,5 %).

Za hlavné príčiny považujú nezáujem centrálnej vlády o miestne problémy (52,5 %), nezáujem občanov o dianie na miestnej úrovni a s tým súvisiacu nedostatočnú kontrolu samospráv (47,5 %) ako aj nejasné rozdelenie kompetencií medzi VÚC a miestnou samosprávou (35,4 %).

Za príčiny nedostatkov pri fungovaní obcí a VÚC označili príliš veľký počet orgánov miestnej samosprávy, keď každá aj drobná obec má samostatné orgány, čo negatívne vplýva na profesionalitu (52,5 %), málo finančných prostriedkov obcí/VÚC a slabé personálne kapacity obcí/VÚC (38,4 %) a  prílišnú regulačnú a administratívnu záťaž obcí/VÚC zo strany centrálnych orgánov (31,3 %).

Až 79,8 % podnikateľov považuje ďalšiu decentralizáciu za potrebnú a súhlasí s tým, aby samosprávy na Slovensku dostali viac peňazí a kompetencií od centrálnej vlády.

Viac ako polovica podnikateľov je toho názoru, že na Slovensku máme príliš veľa obcí a bolo by vhodné koncentrovať významnejšie kompetencie do väčších zoskupení obcí.

Za hlavné nevýhody prílišnej rozdrobenosti obcí považujú podnikatelia slabé finančné aj personálne kapacity malých obcí na riešenie zložitejších problémov (86,9 %); neefektívne výdavky na správu obcí, zlučovaním by sa dalo ušetriť (50,5 %); ako aj chýbajúce motivácie, resp. neschopnosť riešiť regionálne problémy, pri ktorých je nevyhnutná spolupráca viacerých obcí (46,5 %).

Až 86,9 % podnikateľov by podporilo, ak by vláda finančne motivovala obce k vzájomnému zlučovaniu alebo spolupráci v rámci regionálnych zoskupení s tým, že súčasne sa posilnia ich kompetencie dôležité pre regionálny rozvoj.

Viac ako polovica (59,6 %) podnikateľov si myslí, že by samospráva dokázala lepšie/efektívnejšie pomáhať sociálne odkázaným ľuďom a poskytovať služby zamestnanosti.

Až 86,8 % podnikateľov by podporilo návrh, aby samosprávy získali väčší podiel z daní (napr. z príjmov fyzických aj právnických osôb), ktoré štát vyberie na ich území, s cieľom motivovať ich k rozvoju svojho územia a znížiť závislosť od centrálnej vlády. Prevažná väčšina (74,8 %) je tiež za to, aby samosprávy určovali a vyberali väčšiu časť príjmov z vlastných daní a poplatkov.

Veľká časť podnikateľov (79,8 %) by podporila presun rozhodovania o použití významnej časti eurofondov na kraje alebo regionálne zoskupenia obcí tak, aby boli viac zapojené do prípravy podmienok výziev, kritérií a hodnotenia projektov.

Až 91,5 % podnikateľov súhlasí s tým, aby podnikatelia viac vstupovali do procesu tvorby a implementovania regionálnych plánov rozvoja a niesli tak väčšiu spoluzodpovednosť za regionálny rozvoj. Chýbajú im však informácie, keď drvivá väčšina (85,9 %) ani nevie o možnosti zapojiť sa do tohto procesu. Užšia spolupráca so samosprávami by podľa podnikateľov priniesla vyššie súkromné investície a nové pracovné miesta.

Celý prieskum nájdete  TU.

Doplňujúce informácie:

Odpoveď nám poskytlo 101 podnikateľov, z toho 87,8 % právnických osôb – podnikateľov a zvyšných 12,2 % živnostníkov.

V prieskume sa zúčastnilo 44,3 % podnikateľov s obratom do 100 000 €; 24,7 % podnikateľov s obratom od 100 001 € do 1 000 000 €; 21,6 % podnikateľov s obratom od 1 000 001 € do 30 000 000 € a 9,3 % podnikateľov s obratom nad 30 000 000 €.

V prieskume mal zastúpenie každý kraj. Najviac zastúpený bol Bratislavský kraj (41,4 %). Za ním nasledoval Trenčiansky kraj (15,2 %), Trnavský kraj (13,1 %) a Žilinský kraj (10,1 %). Ďalej nasledujú Banskobystrický kraj (5,1 %), Košický kraj (4 %) a s najmenším zastúpením Prešovský kraj (3 %).

 

Tento výstup je súčasťou projektu inštitútu INEKO, ktorý finančne podporuje organizácia Center for International Private Enterprise (CIPE).

Mohlo by vás zaujímať