PRIMUS / PESSIMUS 2022

Dvojcena PRIMUS/PESSIMUS je aktivitou PAS. Jej zmyslom je hodnotenie zákonov týkajúcich sa podnikateľského prostredia prijatých v danom roku v Národnej rade SR. Cieľom ceny PRIMUS je vybrať z hľadiska podnikateľov najlepší prijatý zákon a oceniť prístup navrhovateľa k riešeniu problematiky. Cieľom ceny PESSIMUS je vybrať pre podnikateľské prostredie najškodlivejší zákon v danom roku a upozorniť navrhovateľa na nesprávne uchopenie problematiky.

Rada PAS nominovala na cenu PRIMUS šesť zákonov: zákon č. 111/2022 Z.z. o riešení hroziaceho úpadku, novelu zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, novelu zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, novelu zákona č. 595/2003 Z.z. o dani príjmov a č. 563/2009 Z.z. o správe daní, novelu zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a nový zákon o výstavbe.

Na cenu PESSIMUS boli nominované tieto tri: zákon č. 123/2022 Z.z. o centrálnom registri účtov, zákon č. 232/2022 Z.z. o financovaní voľného času dieťaťa a novelu zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach. 

Tieto nominácie sme posunuli na hlasovanie medzi podnikateľskú verejnosť, aby v ankete určila, ktorý prijatý zákon v roku 2022 bol najhorší a ktorý najlepší. Do hlasovania sa zapojilo 54 podnikateľov.

PESSIMUS

Za najhorší zákon označili podnikatelia zákon č. 232/2022 Z.z. o financovaní voľného času dieťaťa z dielne Ministerstva financií SR, tzv. „krúžkovné“. Dôvodom prečo ho podnikatelia označili za najhorší v roku 2022 je fakt, že bude mať  negatívny vplyv na verejný rozpočet SR, ktorý bude musieť znášať ďalšie výdavky. Zákon zavádza nový príspevok na financovanie voľnočasových aktivít detí vo výške 60 € mesačne. Zvyšuje daňový bonus pre dieťa na 50 – 100 € mesačne a upravuje podmienky jeho výpočtu. Zvyšuje prídavok na dieťa od júla 2022 na 30 € mesačne a od januára 2023 na 50 €.

PRIMUS

Za najlepší zákon označili podnikatelia novelu zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci.

Podľa novely už nebude nelegálnym zamestnávaním práca príbuzných v rodinnej firme. Výnimka z nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa § 2a zákona č. 82/2005 Z. z. bola rozšírená aj na spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má najviac dvoch spoločníkov, ktorí sú v príbuzenskom vzťahu v priamom rade, manželmi alebo súrodencami, a na ich príbuzných v priamom rade, súrodencov alebo manželov, ak títo príbuzní sú dôchodkovo poistení, sú poberateľmi dôchodkov podľa osobitných predpisov alebo súžiakmi alebo študentmi do 26 rokov veku. Zákon bol navrhnutý aj na základe opakovaných podnetov podnikateľského prostredia.

Zákon taktiež v záujme zefektívnenia a zjednotenia postupov pri výkone kontroly nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania ponechal výkon tejto kontroly vo výlučnej kompetencii inšpektorátov práce.

Z komentárov vyberáme: Je to smutný výber zákonov – a rozumiem, že lepšie neboli. Keď sa pozrieme na legislatívnu činnosť, veľmi málo progresívneho sa udialo v prospech podnikateľského prostredia (a žiaľ, to platí pre všetky oblasti legislatívy, snáď s výnimkou súdnictva, a aj tam je množstvo kompromisov).

Mohlo by vás zaujímať