Pripomienkové konanie: Novela zákona o službách zamestnanosti

Predkladateľ: Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny

Návrh zákona je súčasťou iniciatív zameraných na riešenie dopadov globálnej finančnej a hospodárskej krízy. Návrh zákona po prvý krát predpokladá zavedenie nového nástroja na zabezpečenie sociálnej ochrany zamestnancov ako súčasť národného systému flexiistoty.

Predkladaným návrhom zákona sa navrhuje upraviť podmienky, za ktorých môže uchádzač o zamestnanie vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie vykonávať zárobkovú činnosť, upraviť podmienky poskytovania príspevku na podporu udržania zamestnania, zaviesť dávku na podporu flexibility zmeny zamestnania.

I. alternatíva Cieľom predloženého návrhu je zmierniť podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti a o dva mesiace predĺžiť poskytovanie dávky v nezamestnanosti.

II. alternatíva nepočíta s predĺžením poskytovania dávky v nezamestnanosti o dva mesiace.

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti

Mohlo by vás zaujímať