Pripomienkové konanie: Správa o stave podnikateľského prostredia v Slovenskej republike s návrhmi na jeho zlepšovanie

Predkladateľ: Ministerstvo hospodárstva

Cieľom tohto dokumentu je na základe prezentovaného vývoja v roku 2008 a vo vzťahu k vzniknutej svetovej recesii poukázať a vyšpecifikovať niektoré nosné oblasti a charakteristiku podnikateľského prostredia v SR, pričom na tieto priamo nadväzujú v záverečnej kapitole správy návrhy opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia.

Odporúčania na ďalšie zlepšovanie podnikateľského prostredia:

Legislatíva, administratívne bariéry, vymáhateľnosť práva

1. Stabilizovať právne prostredie v oblasti podnikania prostredníctvom minimalizácie zmien zákonov za predpokladu, že sa dodržia záväzné termíny prevzatia príslušných európskych predpisov.
2. Stanovovať dostatočne dlhú dobu medzi prijatím predpisu a nadobudnutím jeho účinnosti.
3. Využívať v legislatívnom procese všetky dostupné prvky politiky lepšej regulácie („Better regulation“).
4. Povinnosť vecne príslušného rezortu (predkladateľa) vyhodnocovať skutočné dopady prijatých predpisov.
5. Zrealizovať analýzu administratívneho zaťaženia podnikateľskej sféry.
6. Zjednodušovať administratívne postupy pri začatí podnikania.
7. Odstrániť niekoľkonásobne sa opakujúce požiadavky na informácie.
8. Urýchliť implementáciu e-governmentu.
9. Vytvoriť podmienky pre široké využívanie elektronického podpisu.
10. Odstrániť neúmerné sankcie štátnych, samosprávnych, verejnoprávnych a iných správnych orgánov.
11. Spravodlivé riešenie sporov bez zbytočných prieťahov.
12. Alternatívne metódy riešenia sporov.

Odvody a dane

13. Zjednodušiť administratívny postup pri platení odvodov spoločným výberom odvodov a daní.
14. Odstrániť dvojitú povinnosť platenia odvodov do sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne.
15. Zlepšiť finančné toky podnikateľských subjektov, odstrániť diskrimináciu platiteľov DPH pri plnení voči oslobodeným subjektom.
16. Odstrániť ustanovenie zákona o dani z príjmu, na základe ktorého si živnostník – dôchodca, nemôže uplatniť nezdaniteľné minimum zo základu dane.

Prístup ku kapitálu a podporné programy

17. Podporovať začínajúcich podnikateľov vo forme príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť.
18. Zlepšiť dostupnosť rizikového kapitálu a odstraňovať legislatívne prekážky v tejto oblasti.
19. Podpora exportných aktivít.
20. Znížiť administratívnu náročnosť pri získavaní podpory.
21. Pre ďalší rozvoj MSP zvýšiť čerpanie zo zdrojov fondov EÚ realizáciou projektových zámerov

Vzdelávanie, poradenstvo a informovanosť

22. Podporovať rozvoj podnikateľského myslenia, podnikateľskej kultúry a podnikateľských zručností na všetkých stupňoch škôl.

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti

Mohlo by vás zaujímať