Správa o plnení opatrení na zabezpečenie odporúčaní prijatých Pracovnou skupinou OECD pre úplatkárstvo v medzinárodných obchodných transakciách pre SR

Predkladateľ: Tomáš Borec, minister spravodlivosti SR

Hodnotiaci proces Slovenskej republiky vo Fáze 3 hodnotení, zameraný najmä na uplatňovanie Dohovoru v praxi, sa realizoval od septembra 2011 do júna 2012. Hodnotiaca správa Slovenskej republiky bola prijatá plénom WGB/OECD 15. júna 2012.

Najzávažnejším zisteným nedostatkom je dlhodobá absencia efektívnej zodpovednosti právnických osôb v právnom poriadku Slovenskej republiky, čo predstavuje neplnenie záväzkov vyplývajúcich pre Slovenskú republiku z článku 2 Dohovoru. OECD ďalej Slovenskej republike odporučila, aby aktívnejšie pristupovala k postihovaniu podplácania zahraničného verejného činiteľa, posilnila schopnosť orgánov činných v trestnom konaní vyšetrovať a stíhať prípady korupcie zahraničných verejných činiteľov a čo najskôr prijať legislatívu na ochranu informátorov vo verejnom a súkromnom sektore.

Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo v marci 2013 materiál na rokovanie vlády SR, ku ktorému vláda SR prijala uznesenie č.137 dňa 20. marca 2013. Súčasťou tohto uznesenia bolo aj uloženie, resp. odporučenie 34 konkrétnych úloh aj s určením termínu ich splnenia pre 11 zodpovedných subjektom. Uložené, resp. odporúčané boli nasledovné úlohy:

C.1.  predložiť na rokovanie vlády návrh zákona o ochrane oznamovateľov korupčného správania (Termín:   do 31. decembra 2013) prebieha realizácia

C.2.    posilniť vyšetrovacie kapacity špecializovaných vyšetrovacích zložiek zameraných na boj proti korupcii a s ňou súvisiacou legalizáciou príjmov z trestnej činnosti (Termín: do 31. mája 2014) neplní

C.3. navýšiť finančné zdroje na činnosť finančnej polície a špecializovaných vyšetrovacích zložiek zameraných na boj proti korupcii a legalizáciu príjmov z trestnej činnosti (Termín:  do 31. mája 2014) neplní

C.4. zabezpečiť školenia a vzdelávacie programy pre policajtov špecializovaných vyšetrovacích zložiek zameraných na boj proti korupcii a s ňou súvisiacou legalizáciou príjmov z trestnej činnosti s využitím poznatkov z aplikačnej praxe krajín s vysokou úspešnosťou odhaľovania a vyšetrovania korupcie v medzinárodných obchodných transakciách (Termín: priebežne, vyhodnotenie plnenia k 31. máju kalendárneho roka) zrealizované

C.5.  zohľadniť v Strategickom pláne boja proti korupcii v Slovenskej republike problematiku boja proti podplácaniu zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách ako jednu z jeho priorít (Termín: do 31. mája 2013 (posunuté do 31. decembra 2013)) prebieha realizácia

C.6.  zabezpečiť vedenie štatistických ukazovateľov o zaistených veciach pochádzajúcich z trestnej činnosti za účelom zabezpečenia plnenia zahraničných záväzkov Slovenskej republiky (Termín: priebežne, vyhodnotenie plnenia k 31. máju kalendárneho roka) zrealizované

C.7. prijať opatrenia na zabezpečenie efektívneho ukladania sankcií za účtovné porušenia súvisiace s korupciou zahraničných verejných činiteľov (Termín: do 31. mája 2014) neplní

C.8. v spolupráci so Slovenskou komorou audítorov a Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov pokračovať v prijímaní opatrení na zvýšenie povedomia o Dohovore o boji s podplácaním zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách (ďalej len „Dohovor“) a súvisiacich dokumentoch (Termín:  priebežne, vyhodnotenie plnenia k 31. máju kalendárneho roka) prebieha realizácia

C.9.   zohľadniť usmernenia obsiahnuté v príručke OECD pre daňových kontrolórov v metodickom pokyne (Termín: do 31. mája 2014) neplní

C.10.    zaradiť do pravidelných školení pre daňových kontrolórov s využitím príručky problematiku identifikácie typov výdavkov, ktoré by mohli indikovať, resp. zakladať trestný čin podplácania zahraničného verejného činiteľa (Termín: do 31. mája 2014) neplní

C.11. pri rokovaniach o budúcich zmluvách o zamedzení dvojitého zdanenia zabezpečiť navrhovanie širšieho znenia článku o výmene informácií, ktoré umožňuje postúpenie daňovej informácie orgánom činným v trestnom konaní v požadovaných prípadoch (Termín: priebežne, vyhodnotenie plnenia k 31. máju kalendárneho roka) zrealizované

C.12.   systematicky zaraďovať protikorupčné klauzuly do kontraktov o poskytovaní rozvojovej pomoci Slovenskou republikou (Termín:  priebežne, vyhodnotenie plnenia k 31. máju kalendárneho roka) zrealizované

C.13. zabezpečiť efektívne odovzdávanie informácií o podozreniach týkajúcich sa podplácania zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách orgánom činným v trestnom konaní obchodnými pridelencami a diplomatmi pri výkone ich zahraničnej služby a za týmto účelom zabezpečiť ich vzdelávanie. (Termín:  priebežne, vyhodnotenie plnenia k 31. máju kalendárneho roka.) zrealizované

C.14.  predložiť do legislatívneho procesu návrh právnej úpravy trestnej zodpovednosti právnických osôb pri zohľadnení kritérií obsiahnutých v hodnotiacej správe SR (Termín:  do 30. júna 2013) prebieha realizácia

C.15.vypracovať analýzu týkajúcu sa definície zahraničného verejného činiteľa, právnej úpravy trestných činov korupcie zahraničných verejných činiteľov a zákonných podmienok pre ukladanie peňažného trestu s ohľadom na odporúčania a komentáre obsiahnuté v hodnotiacej správe SR a predložiť návrh potrebných legislatívnych alebo iných opatrení (Termín: do 31. mája 2013) prebieha realizácia

C.16. vypracovať analýzu týkajúcu sa právnej úpravy trestu prepadnutia majetku s ohľadom na odporúčania a komentáre obsiahnuté v hodnotiacej správe SR, najmä s ohľadom na proporcionalitu a efektívnosť ukladania trestu prepadnutia majetku podľa § 58 ods. 3 Trestného zákona a v závislosti od výsledkov tejto analýzy predložiť návrh potrebných legislatívnych alebo iných opatrení (Termín: do 31. mája 2014) neplní

C.17. v spolupráci s podpredsedom vlády a ministrom vnútra a generálnym prokurátorom definovať štatistické ukazovatele, ktoré je nevyhnutné viesť na zabezpečenie plnenia zahraničných záväzkov vo vzťahu ku konfiškáciám a zaisteniam vecí pochádzajúcich z trestnej činnosti a následne ich efektívne viesť (Termín: do 31. mája 2013) zrealizované

C.18. aktualizovať praktickú príručku Prevencia korupcie zameranú na korupciu v medzinárodných obchodných transakciách v spolupráci s vedúcim Úradu vlády SR, podpredsedom vlády a ministrom vnútra, generálnym prokurátorom, ministrom hospodárstva, podpredsedom vlády a ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí, podpredsedom vlády ministrom financií, predsedom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a prezidentom Slovenskej komory audítorov. (Termín: do 31. mája 2013) zrealizované
C.19. v spolupráci s generálnym prokurátorom a riaditeľom Justičnej akadémie zabezpečiť v rámci celoživotného vzdelávania sudcov a prokurátorov školenia k problematickým otázkam aplikácie Dohovoru a súvisiacich ustanovení Trestného zákona a Trestného poriadku (Termín:  priebežne, vyhodnotenie plnenia k 31. máju kalendárneho roka) zrealizované

C.20. v spolupráci s podpredsedom vlády a ministrom vnútra, podpredsedom vlády a ministrom financií, podpredsedom vlády a ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí, ministrom hospodárstva, vedúcim Úradu vlády SR, generálnym prokurátorom, predsedníčkou Úradu pre verejné obstarávanie, prezidentom Slovenskej komory audítorov, prezidentom Slovenskej komory certifikovaných účtovníkov, predsedom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, generálnym riaditeľom Eximbanky SR a riaditeľom Justičnej akadémie predložiť na rokovanie vlády Správu o plnení opatrení na zabezpečenie odporúčaní prijatých Pracovnou skupinou OECD pre úplatkárstvo v medzinárodných obchodných transakciách pre Slovenskú republiku v rámci Fázy 3 hodnotení (Termín: do 30. júla kalendárneho roka) zrealizované

C.21. v spolupráci s predsedom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory pokračovať vo zvyšovaní povedomia o rizikách vyplývajúcich z korupcie v medzinárodných obchodných transakciách (Termín: priebežne, vyhodnotenie plnenia k 31. máju kalendárneho roka) zrealizované

C.22. v spolupráci s podpredsedom vlády a ministrom vnútra, ministrom spravodlivosti, podpredsedom vlády a ministrom financií, generálnym prokurátorom, predsedníčkou Úradu pre verejné obstarávanie, podpredsedom vlády a ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí a ministrom hospodárstva zvyšovať povedomie o problematike korupcie vo verejnom sektore, vrátane problematiky korupcie v medzinárodných obchodných transakciách a problematiky verejného obstarávania (Termín:     priebežne, vyhodnotenie plnenia k 31. máju kalendárneho roka) zrealizované

D.1. prijať potrebné opatrenia tak, aby poskytnutie benefitov spolupracujúcemu páchateľovi podľa Trestného zákona alebo Trestného poriadku nemalo vplyv na efektivitu trestného stíhania korupcie a dosiahla sa jednotná aplikácia v praxi pri stíhaní tzv. korupčných trestných činov (Termín: do 31. decembra 2013) prebieha realizácia

D.2. zabezpečiť účasť prokurátorov špecializovaných na problematiku korupcie na školeniach a vzdelávacích programoch zameraných na boj proti korupcii a s ňou súvisiacou legalizáciou príjmov z trestnej činnosti s využitím poznatkov z aplikačnej praxe krajín s vysokou úspešnosťou odhaľovania a vyšetrovania korupcie v medzinárodných obchodných transakciách (Termín:  priebežne, vyhodnotenie plnenia k 31. máju kalendárneho roka) prebieha realizácia

D.3. zabezpečiť finančné prostriedky na účasť prokurátorov na zahraničných pracovných cestách súvisiacich so zabezpečovaním dôkazov a pri vyšetrovacích úkonoch (Termín:     priebežne, vyhodnotenie plnenia k 31. máju kalendárneho roka) zrealizované

D.4. v spolupráci s podpredsedom vlády a ministrom vnútra skúmať a identifikovať príčiny absencie prípadov korupcie v medzinárodných obchodných transakciách, vrátane posúdenia dodržiavania kritérií nestrannosti a nezávislosti orgánov činných v trestnom konaní v zmysle článku 5 Dohovoru a existujúcej praxe, a odstrániť prípadné zistené nedostatky (Termín: do 31. mája 2013) prebieha realizácia

D.5.  zabezpečiť vedenie štatistických ukazovateľov o konfiškáciách a zaistených veciach pochádzajúcich z trestnej činnosti za účelom zabezpečenia plnenia zahraničných záväzkov Slovenskej republiky (Termín: priebežne, vyhodnotenie plnenia k 31. máju kalendárneho roka) zrealizované

D.6. zabezpečiť štatistické sledovanie poskytovania právnej pomoci vo vzťahu k trestným veciam vedeným proti právnickým osobám (Termín:  priebežne, vyhodnotenie plnenia k 31. máju kalendárneho roka) zrealizované

D.7.  spresniť vydané usmernenie týkajúce sa oznamovacej povinnosti v zmysle zákona o audítoroch (Termín:  do 31. mája 2013) zrealizované

D.8.  ďalej zabezpečovať školenia v oblasti boja s podplácaním zahraničných verejných činiteľov (Termín: priebežne, vyhodnotenie plnenia k 31. máju kalendárneho roka) zrealizované

D.9. ďalej zabezpečovať dôsledné informovanie audítorov o oznamovacej povinnosti o podozrení z trestných činov korupcie (Termín:  priebežne, vyhodnotenie plnenia k 31. máju kalendárneho roka) zrealizované

D.10. zabezpečiť školenia v oblasti boja s podplácaním zahraničných verejných činiteľov (Termín:  priebežne, vyhodnotenie plnenia k 31. máju kalendárneho roka) informácie o plnení neposkytli

D.11. naďalej zabezpečovať dôsledné informovanie podnikateľov a právnické osoby vykonávajúcich obchodnú činnosť na území Slovenskej republiky o oznamovacej povinnosti o podozrení z trestných činov korupcie (Termín: priebežne, vyhodnotenie plnenia k 31. máju kalendárneho roka) zrealizované

D.12.  ďalej zvyšovať povedomie o Dohovore a revidovanom odporúčaní medzi klientmi a potenciálnymi klientmi EXIMBANKY SR (Termín: priebežne, vyhodnotenie plnenia k 31. máju kalendárneho roka) zrealizované

 

Zdroj: https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=6475

Mohlo by vás zaujímať