Správa o plnení úloh vyplývajúcich zo strategického plánu boja proti korupcii v Slovenskej republike

Predkladateľ: Robert Kaliňák, podpredseda vlády a minister vnútra Slovenskej republiky

Cieľom správy je informovať vládu SR o plnení úloh, uložených v Strategickom pláne boja proti korupcii v Slovenskej republike k 30. novembru 2013.

Strategický plán definoval sedem základných úloh, s adresnosťou konkrétnym subjektom, zodpovedným za ich plnenie a kontinuálnu inkorporáciu korupciu minimalizujúcich opatrení v príslušných legislatívno-právnych, ako aj neprávnych aktoch.

Vyhodnotenie plnenia úloh strategického plánu:

 • Úloha č. 1: Vykonať vnútornú analýzu, v ktorej budú identifikované konkrétne subjekty, organizačné útvary a procesy, pri ktorých  existuje  určitý  stupeň rizika korupcie:
  • A) pri kontakte s klientom, stránkou, pacientom a pod.,
  • B) pri verejnom obstarávaní, prideľovaní dotácií a prostriedkov z Európskej únie a štátneho rozpočtu a nakladaní so štátnym majetkom,
  • C) v rámci rozhodovacích činností. (termín: november 2011, SPLNENÉ)
 • Úloha č. 2: Navrhnúť na základe vykonanej vnútornej analýzy a identifikovaných nedostatkov v časti VIII tohto materiálu konkrátne legislatívne systémové a výkonné opatrenia a postupy vedúce k zníženiu resp. k úplnej eliminácii korupcie, so stanovením konkrétnych termínom plnenia. (termín február 2012, SPLNENÉ
 • Úloha č. 3: Zabezpečiť plnenie navrhnutých legislatívnych, systémových a výkonných opatrení a postupov vedúcich k zníženiu, resp. k úplnej eliminácii korupcie. (termín: najneskôr do decembra 2013, ÚLOHA SA PLNÍ PRIEBEŽNE).

Prehľad plnenia za jednotlivé ústredné orgány štátnej správy k 30. novembru 2013:

Zodpovedný subjekt

Celkový počet opatrení s termínom plnenia k 30.11.2013

Čiastočne splnené
opatrenia

Splnené
opatrenia

Nesplnené
opatrenia

1.

MS SR

1

1

2.

MPaRV SR

8

8

3.

MK SR

11

1

10

4.

MŽP SR

4

4

5.

MPSVaR SR

20*

18

6.

MZVaEZ SR

22*

2

10

7

7.

MZ SR

4

4

8.

MŠVVaŠ SR

7

1

5

1

9.

MH SR

13

1

12

10.

MF SR

6

1

5

11.

MDVaRR SR

17

1

16

12.

ÚV SR

19

19

13.

MV SR

15

2

12

1

14.

MO SR

19

19

15.

ÚVO

13*

3

8

Spolu:

179

12

151

9

*MPSVaR SR – 2 úlohy zrušené, ÚVO SR – 2 úlohy zrušené, MZVaEZ SR – 3 úlohy zrušené

 • Úloha č. 4: Vypracovať a zaviesť do praxe etický kódex tak, aby bol následne vymáhateľný a porušenie bolo sankcionovateľné. (termín: marec 2013, SPLNENÉ A PLNENÉ PRIEBEŽNE)
 • Úloha č. 5: Zadefinovanie jasných kritérií a postupov prideľovania licencií, koncesií, povolení, úverov, štátnych dotácií, príspevkov zo štátneho rozpočtu a fondov spravovaných štátnymi organizáciami tak, aby rozhodnutie o samotnom pridelení bolo maximálne objektívne. (termín december 2012, PRIEBEŽNE SA PLNÍ)
 • Úloha č. 6: Informovať o podstate, príčínách a dôsledkoch korupcie a o prevencii proti nej. (termín: priebežne, PRIEBEŽNE SA PLNÍ)
 • Úloha č. 7: Vytvoriť efektívny mechanizmus správy a výberu daní a poplatkov tak, aby sa maximálne zúžil priestor na korupčné správanie v daňovom sektore. (termín: 2011-2014, PRIEBEŽNE SA PLNÍ)

Zdroj informácií

Mohlo by vás zaujímať