Správa o stave podnikateľského prostredia v SR s návrhmi na jeho zlepšovanie

Predkladateľ: Tomáš Malatinský, minister hospodárstva SR

Cieľom tohto dokumentu je charakterizovať stav a vývoj podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v komparácii jeho hodnotenia Svetovou bankou.

MH SR vypracovalo GAP analýzu zlepšenia pozície SR v rebríčku Doing Business Svetovej banky, ktorej výstupom sú návrhy opatrení premietnuté do návrhu uznesenia vlády SR k materiálu.

Najdôležitejšie body:

 • prijať opatrenia na zrýchlenie a zefektívnenie občianskeho súdneho konania a výkonu rozhodnutia exekučného konania
 • prehodnotiť minimálne vkladové požiadavky a analyzovať zavedenie duálneho konceptu minimálneho základného imania pri spoločnosti s ručením obmedzeným
 • skrátiť lehotu na odoslanie oznámenia o odmietnutí vykonania zápisu spoločnosti do OR (najneskôr do 2 pracovných dní)
 • zriadiť insolvenčný register ako verejne dostupný register o insolvenčných konaniach
 • prehodnotiť a zjednodušiť tlačivá z príjmov zo závislej činnosti, s cieľom zníženia administratívnej záťaže a odstránenia vyplňovania duplicitných údajov
 • zrušiť povinnosť poskytovať účtovnú závierku daňovému úradu a zároveň zbierke listín na registrovom súde
 • usmerniť správcov dane, aby nevyžadovali pri registrácii právnickej osoby k dani z príjmov výpis z OR SR
 • zanalyzovať možnosť prepojenia informačného systému Sociálnej poisťovne s úradmi na úrovni jednotných kontaktných miest
 • zaviesť verejne dostupný informačný portál pre nahlasovanie duplicitných  informačných povinností vyplývajúcich podnikateľom z legislatívy
 • pripraviť návrh schémy de minimis na podporu priemyselných inovácií formou daňových úľav
 • iniciovať rokovania s organizáciami kolektívnej správy v SR a zástupcami podnikateľského prostredia za účelom zjednodušenia postupu pri realizácii platieb za odmeny v zmysle autorského zákona
 • pripraviť realizáciu projektu elektronizácie činnosti stavebných úradov tak, aby podnikatelia a občania mohli všetky svoje podania na stavebnom úrade vybaviť elektronicky
 • zaviesť kategorizáciu stavieb, ktorá podstatným spôsobom zjednoduší a skráti administratívnu a časovú náročnosť povoľovania stavieb
 • zrušiť povinnosť informovať o odklade podania daňového priznania zdravotné poisťovne
 • zmapovať informačné povinnosti vyplývajúce z legislatívy a zmerať administratívne náklady týchto informačných povinností
 • po zavedení centrálneho systému katastra nehnuteľností, ktorý je budovaný v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti zanalyzovať skrátenie lehoty v rámci zrýchleného konania o vklade na rozhodnutie konania o vklade a analýzu predložiť na rokovanie vlády SR
 • pripraviť legislatívne zmeny tak, aby bol kvalifikovaný certifikát zaručeného elektronického podpisu bezplatne poskytovaný spoločnostiam zapísaným v OR SR

Mohlo by vás zaujímať