Stanovisko PAS k dohode vlády SR s odbormi o skrátení týždenného pracovného času zamestnancov verejnej správy

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) nesúhlasí so skrátením týždenného pracovného času zamestnancov verejnej správy, ktoré vyplýva z kolektívnej zmluvy uzatvorenej medzi odbormi a vládou SR. Skrátenie pracovného času vypovedá o rezervách v efektívnosti fungovania verejného sektora, ktorých odhaľovanie a odstraňovanie musí byť v čase konsolidácie verejných financií, rastúceho verejného dlhu a neistého ekonomického vývoja v nasledujúcom období absolútnou prioritou vlády. Kratší pracovný čas bez krátenia mzdových výdavkov prakticky znamená zvýšenie miezd dotknutých zamestnancov o 6,7 %. Takéto zvýhodnenie vybranej skupiny zamestnancov je v momentálnej situácii na Slovensku neprijateľné a neodôvodnené. Nielen preto, že v prípade zdravotných sestier, či učiteľov bolo obdobné zvyšovanie platov vládou odmietnuté. Je neprijateľné najmä preto, že uvedené zvýšenie je približne dvojnásobné v porovnaní s očakávaným rastom nominálnych miezd v ekonomike v tomto roku, ktorý sa bude niesť v znamení pretrvávajúcej dlhovej krízy, príjmovej stagnácie zamestnancov v súkromnej sfére a živnostníkov, ako aj rastúcej nezamestnanosti. Podnikateľský sektor, ktorý je najvýznamnejším zdrojom príjmov verejných rozpočtov, preto oprávnene vníma uvedené opatrenie v tomto čase ako necitlivé voči tej časti občanov, ktorá tvorí bohatstvo tejto krajiny.

PAS sa obáva, že skrátenie pracovného času zníži dostupnosť a kvalitu verejných služieb a zároveň vyšle spoločnosti negatívny signál, že vo verejnej správe stačí pracovať menej. Vhodnejším riešením je zachovanie rovnakého rozsahu pracovného času pre súkromných a verejných zamestnancov a pokiaľ vláda trvá na zvýhodnení verejných zamestnancov, môže to dosiahnuť transparentným zvýšením ich miezd za predpokladu prijatia úsporných opatrení v iných oblastiach tak, aby sa nezvýšil deficit verejných financií.  V prípade, ak nie je pre zamestnancov vo verejnej správe dosť práce, tak riešením je redukcia počtu zamestnancov, nie skracovanie pracovných úväzkov.

PAS dlhodobo volá po zvyšovaní efektívnosti vo verejnej správe. Táto potreba je o to urgentnejšia v čase, keď sa vláda rozhodla sanovať verejné financie predovšetkým zvyšovaním svojich príjmov aj cez vyššie dane a odvody, za čo však neponúkla adekvátne zvýšenie kvality verejných služieb. Naopak, dohodou o skrátení týždenného pracovného času zamestnancov verejnej správy dala v skutočnosti najavo, že skvalitňovanie služieb verejného sektora nepatrí medzi jej priority. PAS preto očakáva, že vláda SR prehodnotí svoj postoj v tejto záležitosti a pôjde cestou ďalšieho zlepšovania fungovania verejnej správy prostredníctvom intenzívnejšieho využívania informačnej techniky, automatizáciou procesov a prepájaním a zdieľaním databáz verejných inštitúcií namiesto od reality odtrhnutého zvýhodňovania verejných zamestnancov.

Mohlo by vás zaujímať