Stanovisko PAS k Programovému vyhláseniu vlády 2020-2024

V PAS pozitívne hodnotíme nastavenie vlády systematicky pracovať na zlepšovaní podnikateľského prostredia.

V PAS pozitívne hodnotíme nastavenie vlády systematicky pracovať na zlepšovaní podnikateľského prostredia, či už formou systémového znižovania byrokracie a vytvorenia preventívneho mechanizmu brániaceho jej vzniku, ako aj zámer prijímať informované rozhodnutia na základe faktov a podriadiť tomuto princípu aj poslanecké návrhy. Taktiež nás teší inšpirácia dobrými príkladmi z iných krajín ako aj uvedomenie si dôležitosti informácií, ktoré poskytujú medzinárodné alebo domáce rebríčky porovnávajúce Slovensko a iné krajiny v oblastiach konkurencieschopnosti alebo stavu podnikateľského prostredia.

Vítame záujem prijať pružný zákonník práce a znížiť daňovo odvodové zaťaženie pre najnižšie príjmové skupiny. Ide o opatrenia, ktoré dlhodobo žiadame a presadzujeme ich prijatie. Zaujímavý je tiež zámer podporiť rodinné podnikanie, audit poplatkov, zaťažení a administratívnych povinností a vytvoriť systém na ich zmysluplné a primerané uplatňovanie.

Ako riziko vnímame, že mnohé opatrenia vláda len plánuje navrhnúť, či prijať až po dosiahnutí konsenzu so sociálnymi partnermi, čo znamená, že je otázne či a v akej podobe naozaj budú prijaté. Zároveň má vláda priveľa priorít, ktoré sú alebo môžu byť v priamom rozpore, ako je napr. snaha o načúvanie mikro, malým a stredným podnikom a rovnako tak veľkým podnikom, pričom ich záujmy bývajú v konkrétnostiach často protichodné. Ak sa bude vláda snažiť vyhovieť každému, neurobí nič. Taktiež zámer s každou reguláciou odstrániť jednu či dve môže byť ťažko realizovateľný. Rovnako tak prijímanie zákonov týkajúcich sa podnikateľov s účinnosťou k 1.1. daného roka. Problém nie je v dátumoch účinnosti ale v množstve prijímaných zmien, t.z. ak sa nezníži množstvo a radikálne nezvýši kvalita, toto opatrenie spôsobí viac problémov ako úžitku.

Za vyslovene nesprávne považujeme presadenie povinnosti uhrádzať faktúry podľa poradia, v akom boli zavedené do účtovníctva, ako aj zavedenie trestného činu nezaplatenia faktúry. Tieto opatrenia by vážne zasiahli do slobody podnikania a zároveň by podnikanie plošne kriminalizovali. To isté platí aj pre zámer urobiť zo zahrnutia faktúry do kontrolného výkazu DPH, resp. do účtovníctva exekučný titul. Toto opatrenie je priam absurdné, nakoľko ignoruje pestrosť reality života, podnikateľského obzvlášť. To, že niekto zahrnie faktúru do účtovníctva, ešte neznamená, že je faktúra vystavená správne, že tovar bol dodaný bez vád a podobne. Spôsobí to obrovskú neistotu v podnikateľských vzťahoch a nárast snahy o špekulatívne exekvovanie firiem. Zámer umožniť prepis firmy až po kompletnom odovzdaní účtovníctva v elektronickej forme na príslušný daňový úrad a posúdení príslušným orgánom, aby bolo možné aj spätne vyvodiť trestnú zodpovednosť, je priamym zásahom do práva vlastniť majetok a ide o opatrenie, ktoré bude spôsobilé generovať obrovskú byrokraciu, korupciu a šikanu smerom od štátu k občanom a vlastníkom firiem. Máme za to, že ide o opatrenie na, alebo už za hranou ústavnosti.

V PVV nám chýba zmena systému v príplatkoch k mzde smerom k ich odpojeniu od minimálnej a priemernej mzdy, zmena spôsobu určovania minimálnej mzdy, zrušenie povinných rekreačných poukazov, zrušenie predĺženej dovolenky pre rodičov s deťmi a pomenovanie nástrojov na dosiahnutie zmeny školského systému smerom k jeho skvalitneniu. Celkovo je kapitola o vzdelávaní plná zámerov, fráz a cieľov, pričom reálnych opatrení je relatívne málo.

Peter Serina

Výkonný riaditeľ PAS

Mohlo by vás zaujímať