Svetová banka rozšírila svoju správu Doing Bussiness aj o miestnu úroveň

Svetová banka publikovala správu Doing Business za rok 2018 nielen na úrovni krajín, ale zisťovala podmienky pre podnikanie na úrovni miest a regiónov. Na Slovensku boli hodnotené mestá Bratislava, Košice,Prešov, Trnava a Žilina.

Svetová banka publikovala správu Doing Business za rok 2018 nielen na úrovni krajín, ale išla o krok ďalej a zisťovala podmienky pre podnikanie na úrovni miest a regiónov. Skúšobne uplatnila túto modifikovanú metodiku na 4 krajiny – Chorvátsko, Českú Republiku, Slovensko a Portugalsko – a vrámci nich na celkom 25 miest. Dôvodom pre výber práve týchto krajín je ich rastový potenciál, snaha dobehnúť vyspelú Európu a iniciatívy na zlepšovanie podnikateľského prostredia. Na Slovensku boli hodnotené mestá Bratislava, Košice, Prešov, Trnava a Žilina.  Nová metodika Doing Business na miestnej úrovni meria náklady a čas potrebný na založenie spoločnosti, získanie povolenia alebo vymožiteľnosť kontraktov. Meranie je sústredené do piatich oblastí: 1. zriadenie novej spoločnosti, 2. získanie stavebného povolenia, 3. pripojenie sa k dodávke elektriny pre výrobnú halu, 4. registrácia nehnuteľného majetku a 5. vymožiteľnosť kontraktov. Na Slovensku miestne samosprávy nesú zodpovednosť len za vydávanie stavebných povolení, ale aj túto kompetenciu vykonávajú ako prenesený výkon štátnej správy. Pripojenie sa k elektrickej sieti je v réžii distribučných spoločností a všetky ostatné oblasti spadajú pod kompetenciu centrálnej vlády. V Čechách a Chorvátsku sa podmienky medzi mestami v rámci krajiny pomerne významne odlišujú, naopak v Portugalsku sú výsledky homogénne. Najviac sa líšia výsledky pri získavaní stavebného povolenia, pripojenia sa na elektrickú sieť a vymožiteľnosti kontraktov. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že menšie mestá sa umiestnili na lepších pozíciach rebríčka, nakoľko dopyt po službách spojených s podnikaním je v nich menší, čo znamená menší nápor na úrady vybavujúce registráciu či povolenia. Výnimkou z tohto pravidla je Praha, ktorá v českom rankingu skončila na prvom mieste spomedzi 7 hodnotených miest. Všetky mestá na Slovensku sú nad priemerom EÚ pokiaľ ide o registráciu nehnuteľností (kataster), kde je Slovensko aj veľmi blízko najlepšej krajiny v rámci EÚ – Lotyššska. Nad priemerom EÚ sme aj vo vymožiteľnosti kontraktov (súdy), je však vidieť rozdiel v dĺžke konania medzi najlepším mestom (Košice) a najhorším (Bratislava). Všetky slovenské mestá s výnimkou Trnavy sú nad priemerom EÚ aj pokiaľ ide o vybavovanie pripojenia na elektrickú sieť.  Naopak pod priemerom EÚ sú všetky slovenské mestá v oblasti zriadenia spoločnosti, nakoľko tento proces je v porovnaní s inými krajinami dosť drahý (podmienka minimálneho kapitálu) a dlhšie trvá. Najvýraznejšie za priemerom EÚ však Slovensko zaostáva vo vybavovaní stavebného povolenia. Všetky mestá skončili ďaleko pod priemerom EÚ, najlepšie na tom bol Prešov a najhoršie Žilina.  Štúdia Doing Business týmto detailnejšie upozorňuje na prekážky podnikania v rámci danej krajiny a umožňuje porovnávať rozdielnu výkonnosť v jednotlivých mestách krajiny. Mestá, ale aj distribučné spoločnosti sa tak môžu navzájom porovnávať a snažiť sa zlepšiť svoje postavenie zrýchlením a zlacnením procedúr. To isté sa dá robiť aj na štátnej úrovni, najmä pokiaľ ide o rozdielnu výkonnosť súdov. Kataster naopak funguje na Slovensku veľmi dobre. Jan Marušinec

Mohlo by vás zaujímať