Trend zhoršovania podnikateľského prostredia pokračuje

Výsledky IPP za 1. štvrťrok 2012

Podnikateľské prostredie sa na Slovensku aj v prvom štvrťroku 2012 zhoršilo. Aktuálna hodnota Indexu podnikateľského prostredia (IPP), ktorý na základe vlastného prieskumu pripravuje Podnikateľská aliancia Slovenska, je 85,1 bodu, čo v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom predstavuje pokles o 2,24 %. Prevládajúce negatívne pocity podnikateľov sú podmienené najmä výraznou nestálosťou právnych predpisov umocnených zmenou vlády a obavou zo selektívneho zvyšovania daňového a odvodového zaťaženia pre vybrané skupiny.

Najvýraznejší pokles v prvom štvrťroku 2012 pripísali podnikatelia položke vymáhateľnosť práva a funkčnosť súdnictva. Hodnotenia tejto položky kleslo v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom o 5,44 % na aktuálnu hodnotu 16,8 bodu. Súdnictvo ako celok patrí dlhodobo k najviac kritizovaným oblastiam a promptné odstránenie nedostatkov v oblasti vymáhateľnosti práva a zrýchlenia súdnych konaní sú považované za nutné pre boj s nekalými praktikami, ktoré deformujú a zneprehľadňujú obchodné vzťahy, čím zhoršujú pomery medzi podnikateľmi.

Položka funkčnosť politického systému v štáte zaznamenala pokles o 5,15 % a dosiahla tak aktuálnu hodnotu 32,5 bodu, čo predstavuje druhé najnegatívnejšie hodnotenie. Záporné hodnotenie tejto položky súvisí s rezignáciou dosluhujúcej vlády na proreformnú činnosť a sústredenie sa hlavne na predvolebné témy. Podnikatelia odmietli odôvodnenie zastavenia prijímania zákonov z dôvodu nedostatku času. Obavy tak isto vyvolalo aj deklarované smerovanie novej vlády v oblasti hospodárskej a finančnej politiky.

Tretí najväčší pokles pripísali podnikatelia položke funkčnosť štátnych inštitúcií. Rating položky klesol o 5,05 % na aktuálnu úroveň 91,5 bodu. K zaradeniu tejto položky do skupiny najhoršie hodnotených oblastí prispela hlavne dočasne obmedzená funkčnosť daňových úradov a neschopnosť kompetentných pohotovo reagovať na vzniknutú situáciu a odstrániť nedostatky, čo mnohým podnikom spôsobilo značné problémy. Výrazným spôsobom sa tak zvýšila neistota podnikateľov a premietla sa aj do zhoršenia platobnej disciplíny.

Do zoznamu položiek, ktoré v poslednom štvrťroku zaznamenali najväčší pokles patria aj cenová stabilita, efektívnosť hospodárenia štátu a prístup k štátnej pomoci, spoľahlivosť a finančná disciplína obchodných partnerov a byrokracia na úradoch.

V sledovanom období zaznamenalo rast rekordne málo položiek. Najväčší pozitívnu zmenu zaznamenala položka informačná otvorenosť podnikov, ktorá s rastom 1,34 %  dosiahla hodnotu 417,9 bodu. Mierny rast zaznamenali aj položky systém riadenia a investičný a technologický rozvoj.  Nepatrne vzrástol aj ukazovateľ regulácie cezhraničného obchodu.

Mohlo by vás zaujímať