V podnikateľskom prostredí pretrváva pesimizmus

Výsledky IPP za 2. štvrťrok 2011

Podnikateľské prostredie na Slovensku sa podľa podnikateľov v druhom štvrťroku 2011 opäť mierne zhoršilo. Aktuálna hodnota Indexu podnikateľského prostredia (IPP), ktorý na základe vlastného prieskumu pripravuje Podnikateľská aliancia Slovenska, je 90,4 bodu, čo v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom predstavuje pokles o 0,51 %. K pociťovanému zhoršeniu prispel najmä dlhotrvajúci nevyhovujúci stav v oblasti vymáhateľnosti práva. Poklesu indexu na historické minimum nezabránili ani snahy vlády o zlepšenie prostredia pre podnikateľov, ktoré sú sčasti neutralizované neistotou na svetových trhoch.

V druhom štvrťroku 2011 zaznamenala najväčší pokles položka vymáhateľnosť práva a funkčnosť súdnictva. Táto oblasť, ktorá patrí medzi dlhodobo najviac kritizované, klesla o 4,98 % na aktuálnu hodnotu 19,7 bodu. Medzi podnikateľmi pretrváva veľmi nízka dôvera k súdnemu aparátu. Nespokojní sú najmä s dĺžkou trvania sporov a nedostatočnou nestrannosťou ľudí pracujúcich v súdnictve. Značná časť kritických ohlasov súvisí aj so slabou ochranou veriteľov, ktorá sa prejavuje nízkou úspešnosťou pri vymáhaní pohľadávok. Pozitívnu zmenu v oblasti súdnictva by mohla priniesť schválená Novela zákona o prokuratúre, s účinnosťou od 1. októbra 2011, ktorá je medzi podnikateľmi hodnotená pozitívne, no praktické dopady tejto novely bude možné hodnotiť až s odstupom času. Podnikatelia očakávajú viac opatrení s okamžitým účinkom.

Druhý najväčší pokles zaznamenala položka cenová stabilita s poklesom 3,31 % na aktuálnu hodnotu 79,8 bodu. Vzhľadom na to, že infláciu ťahá nahor hlavne doprava a energie, podnikateľov zneisťuje možné zrýchlenie rastu cien, ktoré závisí od rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o cenách energií. Negatívne je vnímaný aj možný návrat krízy a následnej recesie.

Tretí najväčší pokles oproti predchádzajúcemu štvrťroku pripísali podnikatelia položke spoľahlivosť, finančná disciplína obchodných partnerov. Táto položka zaznamenala pokles 2,96 % a dosiahla hodnotu 76,7 bodu. Podnikateľom spôsobuje problémy pretrvávajúca nízka platobná disciplína obchodných partnerov. Z radov podnikateľov sa ozývajú hlasy hovoriace o neustále sa zhoršujúcej situácii v tejto oblasti.

Výraznejší pokles zaznamenala tiež položka stálosť a predvídateľnosť výmenného kurzu EUR, ktorá je v značnej miere ovplyvňovaná zlou situáciou na trhoch v Eurozóne a USA. Podnikateľom prekáža aj rozsiahla byrokracia a prieťahy na úradoch a nedostatočné uplatňovanie princípu rovnosti pred súdom.

Naopak, najpozitívnejšie podnikatelia hodnotili položku pracovnoprávna legislatíva, ktorá si polepšila o 3,33 % a dosiahla tak hodnotu 67,0 bodu. Po troch štvrťrokoch mierneho rastu a predchádzajúcich dvanástich štvrťrokoch, kedy táto položka výrazne klesala, ide o prvý významný nárast. Podnikatelia očakávajú pozitívny prínos od schválenej Novely zákonníka práce, ktorá im prináša flexibilitu pri prispôsobovaní sa požiadavkám trhu a možnosť pružne reagovať na potreby odberateľov.

Druhý najväčší nárast oproti predchádzajúcemu štvrťroku zaznamenala položka hospodárska politika štátu a dostupnosť informácií so ziskom 1,75 % a dosiahnutou hodnotou 89,2 bodu. Vítané sú úsporné opatrenia smerujúce ku konsolidácii verejných financií. Podnikatelia pozitívne vnímajú rastúcu dostupnosť informácií zo strany štátnych inštitúcií, ktorá sa zlepšila najmä zverejňovaním zmlúv s účasťou štátu na internete, ako aj bezplatným prístupom k Obchodnému vestníku na internete.

Tretí najväčší nárast oproti predchádzajúcemu štvrťroku zaznamenala položka prístup k finančným zdrojom. Hodnotenie tejto položky vzrástlo o 0,75 % na hodnotu 210,2 bodu.

Mohlo by vás zaujímať