Väčšina podnikateľov sa k transatlantickej dohode stavia pozitívne

Viac ako polovica podnikateľov predpokladá, že dohoda medzi Európskou úniou a USA o vytvorení spoločného trhu, ktorá sa v súčasnosti formuje v rámci rokovaní o Transatlantickom partnerstve v oblasti obchodu a investícií (TTIP), prinesie nové podnikateľské príležitosti a pomôže oživiť ekonomiku SR. Vyplýva to z prieskumu Podnikateľskej aliancie Slovenska, do ktorého sa zapojilo 453 podnikateľov. Prieskum bol zrealizovaný v rámci projektu TTIP – Jedinečná príležitosť na rast firiem na Slovensku (?), ktorý realizuje PAS s podporou Veľvyslanectva USA v Bratislave. Dohodu o voľnom trhu vníma ako veľkú alebo miernu príležitosť 52 % respondentov. Len 11 % respondentov si myslí opak. Každý piaty podnikateľ sa k danej otázke vyjadril neutrálne, čo znamená, že v dohode TTIP nevidí ani príležitosť, ani hrozbu pre svoje podnikanie. Zvyšných 17 % respondentov sa nevedelo vyjadriť.

Graf č. 1: Ako podnikatelia vnímajú pripravovanú dohodu o spoločnom trhu medzi EÚ a USA
 

Podnikatelia očakávajú, že vytvorenie transatlantického voľného trhu a odstránenie obchodných a regulačných bariér bude mať pozitívny vplyv nielen na ich tržby, ale aj na zamestnanosť v ekonomike. „Očakávané zvýšenie tržieb v priemere o 17 % a zvýšenie počtu zamestnancov v priemere o 7,8 % možno hodnotiť ako optimistický odhad. Celkový vplyv na ekonomiku bude s najväčšou pravdepodobnosťou nižší, nakoľko respondentmi v prieskume PAS boli najmä podniky, ktoré obchodujú so zahraničím, takže názory podnikateľov, ktorí pôsobia na lokálnom trhu, nie sú dostatočne zohľadnené,“ hovorí Róbert Kičina, výkonný riaditeľ PAS a dodáva: „Nielen podľa domácich odhadov, ale aj podľa odhadov medzinárodných inštitúcií by Slovensko malo v každom prípade patriť medzi krajiny, ktoré budú z transatlantickej dohody profitovať nadpriemerne.“

Najvýraznejším prínosom transatlantickej zóny voľného obchodu by mala podľa podnikateľov byť možnosť rozšírenia obchodných partnerov, zintenzívnenie zahraničného obchodu a jednoduchší transfer know-how a technológií. Ďalej podnikatelia očakávajú zvýšenie stability medzinárodných obchodných vzťahov, zníženie nákladov súvisiacich s medzinárodným obchodom a zjednodušenie možnosti investovania v USA.

Graf č. 2: Aké benefity prinesie TTIP pre podnikanie

Pozn.: Podnikatelia hodnotili jednotlivé benefity bodmi od 0 (benefit nepocítime) do 4 (benefit pocítime výrazne). Poradie vzniklo súčtom bodov, ktoré podnikatelia pridelili jednotlivým benefitom.

Prevažujúci optimizmus podnikateľov voči spoločnému trhu EÚ a USA potvrdzujú aj odpovede o rizikách TTIP. Zoznam rizík je v porovnaní so zoznamom benefitov kratší, pričom v porovnaní s hodnotením prínosov podnikatelia vnímajú jednotlivé hrozby menej výrazne. Hlavnou hrozbou je zintenzívnenie konkurencie na trhu. V tejto oblasti budú môcť USA, ako piata najkonkurencieschopnejšia krajina sveta podľa hodnotenia Svetového ekonomického fóra, ťažiť z technologickej vyspelosti produktov, slobodnejších pravidiel na podnikanie a mimoriadnej inovačnej schopnosti. Výhodou Slovenska budú najmä relatívne nižšie ceny výrobných vstupov a intenzívne naviazanie na veľké európske ekonomiky, ktorých konkurenčná schopnosť je porovnateľná s USA. Účinným opatrením na zníženie rizika intenzívnejšej konkurencie, ktoré by vláda SR rozhodne nemala podceniť, je podľa PAS zlepšenie podnikateľského prostredia. Časť slovenských podnikateľov očakáva v dôsledku TTIP aj stratu existujúcich zákazníkov a zvýšenie výrobných nákladov. Spomenuté dve riziká sú však hodnotené ako menej závažné.

Graf č. 3: Aké riziká prinesie TTIP pre podnikanie

Pozn.: Podnikatelia hodnotili jednotlivé riziká bodmi od 0 (riziko nepocítime) do 4 (riziko pocítime výrazne). Poradie vzniklo súčtom bodov, ktoré podnikatelia pridelili jednotlivým rizikám.

Najväčšou bariérou zintenzívňovania zahraničného obchodu s USA sú podľa slovenských podnikateľov vysoké prepravné náklady, ktoré by mohli po dosiahnutí dohody TTIP klesnúť v dôsledku úspor z rozsahu, a geografická vzdialenosť. Ďalšími bariérami sú rozdielne štandardy a normy, administratívna náročnosť exportných procedúr a clá. Keďže minimalizácia tejto trojice bariér predstavuje jadro dohody TTIP, možno v budúcnosti očakávať výrazné zjednodušenie. Rovnako intenzívne ako clá je vnímaný problém financovania exportu, kde môže byť vláda podnikateľom nápomocná prostredníctvom Eximbanky a jej programov.

Graf č. 4: Čo podnikateľom komplikuje export do USA

 

O projekte TTIP – Jedinečná príležitosť na rast firiem na Slovensku (?)

Hlavným cieľom projektu je posilniť pozíciu Slovenska a podnikateľskej verejnosti v rokovaniach o Transatlantickom partnerstve v oblasti obchodu a investícií (TTIP) a to formou konzultácií otázok súvisiacich s TTIP s podnikateľmi a odbornou verejnosťou a vypracovaním ekonomickej analýzy dopadov. Projekt sa realizuje so zámerom, aby sa podnikatelia na Slovensku mohli zmysluplne zapojiť do diskusie o posilnení transatlantickej hospodársko-politickej spolupráce, ktorá podporí tvorbu pracovných miest, ekonomický rast a hospodársku stabilitu na oboch stranách. Bližšie informácie nájdete na /ttip/

Mohlo by vás zaujímať