Vláda SR: Informácia o vyhľadávaní a potieraní nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania za II. polrok 2009

Predkladateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

V druhom polroku 2009 bolo vykonaných 14 474 inšpekčných kontrol, z ktorých 4068 bolo zameraných na nelegálne zamestnávanie. Bolo zistených 723 nelegálne zamestnaných osôb. Porušenie zákona v tomto prípade znamenalo nesplnenie oznamovacej povinnosti voči Sociálnej poisťovni alebo zamestnanie bez uzatvoreného pracovnoprávneho vzťahu. Celkovo bolo uložených 208 sankcií v hodnote 136 398,- €.

Najviac nelegálne zamestnaných osôb sa situovalo v odvetviach ako stavebníctvo, veľkoobchod a maloobchod a v ubytovacích a stravovacích službách.

Zdroj: www.rokovania.sk

Mohlo by vás zaujímať