Vláda SR: Národný program reforiem Slovenskej republiky 2011 – 2014

Predkladateľ: podpredseda vlády a minister financií

Národný program reforiem SR 2011 – 2014 obsahuje opatrenia, ktoré bude vláda SR realizovať počas volebného obdobia do polovice roku 2014. Prináša súbor opatrení, ktoré sú nevyhnutné na plné oživenie hospodárstva z krátkodobého hľadiska, rastu kvality života v strednodobom horizonte, ako aj pre postupné plnenie cieľov stanovených v stratégií Európa 2020. Hlavnou časťou NPR je plán reforiem v piatich prioritných oblastiach: (1) vzdelávanie, veda a inovácie, (2) zamestnanosť a sociálna inklúzia, (3) podnikateľské prostredie, (4) transparentnosť a vymožiteľnosť práva, (5) zdravie, s uvedením národných cieľov, ktoré si vláda stanovuje dosiahnuť. NPR zahŕňa aj opatrenia na zvýšenie transparentnosti a efektívnosti čerpania eurofondov ako aj pozíciu SR k politike súdržnosti po roku 2013.

Zdroj: www.rokovania.sk

Mohlo by vás zaujímať