Vláda SR: Národný program reforiem SR na roky 2008-2010 – Implementačná správa 2009

Predkladateľ: Podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny a minister financií

Implementačná správa je vyhotovením plnenia opatrení, ktoré sú definované v NPR. Táto správa je detailným popisom realizácie opatrení podľa jednotlivých úloh. Správa sa zameriava najmä na vývoj a výskum, vzdelávanie, zamestnanosť, podnikateľské prostredie a na zmenu klímy a energetiku. Samotná kapitola sa venuje aj proti krízovým opatreniam.

Opatrenia NPR SR 2008 – 2010 sa zameriavajú hlavne na 6 hlavných parametrov:

1) Informatizácia spoločnosti (Kedy radový občan a aj podnikateľ bude môcť vybaviť úradné záležitosti na jednom mieste, alebo priamo z domu, či kancelárie, prostredníctvom svojho počítača. Aj verejná správa sa tak stane efektívnejšou, transparentnejšou, a hlavne bez papierovačiek, vďaka postupnému prechodu k elektronickej forme spracovania dokumentov a komunikácie. Informatizácia spoločnosti sa bude týkať aj prechodu na elektronické verejné obstarávanie),

2) Lepšia regulácia a menšie administratívne zaťaženie (V tomto prípade má pomôcť transpozícia smernice o službách na vnútornom trhu, ktorú preberajú všetky členské štáty do konca roka 2009. Projekt Založenie jednotných kontaktných miest (JKM) pre podnikateľov, umožňuje vybaviť podnikateľovi na jednom mieste hlavne pri začatí podnikania záležitosti potrebné nielen na získanie živnostenského oprávnenia ale aj záležitosti potrebné k podnikaniu vo vzťahu k iným inštitúciám bez kontaktovania sa s týmito inštitúciami. Tento problém sa rieši na základe Akčného programu pre znižovanie administratívneho zaťaženia podnikania v SR z roku 2007, ktorý sa skladá z troch fáz, v ktorých sa vyberie legislatíva, ktorá je najviac problematickejšou na administratívnu záťaž, zmapujú sa informačné povinnosti, ktoré budú analyzované za účelom merania administratívnych nákladov a nakoniec sa budú formulovať opatrenia pre zjednodušenie plnenia informačných povinností. Celé toto opatrenie by malo za následok zníženie nákladov a administračnej záťaže. A k účinnejšej a efektívnejšej regulácií prispeje vytvorenie funkčného systému hodnotenia vplyvov legislatívnych opatrení.)

3) Zvýšenie vymožiteľnosti práva (Riešenie sa vidí v informatizácií súdnictva , od ktorého sa očakáva vytvorenie informačného systému elektronického súdnictva pre komunikáciu s občanmi a taktiež rozvoj informačného systému súdnictva pre elektronické služby. Informatizácia sa bude týkať elektronizovania podaní na súdy, súdne konania a registratúry súdov)

4) Dopravná infraštruktúra (Opatrenia budú realizované prostredníctvom intenzívnej výstavbe diaľnic a rýchlostných komunikácií, ktoré sú financované z verejných zdrojov (Operačný program Doprava 2007 – 2013 a štátny rozpočet), zo spoplatnenia vybranej infraštruktúry (elektronický systém výberu mýta) a využívaním spolupráce verejného so súkromným sektorom prostredníctvom PPP.

5) Malé a stredné podnikanie (Opatrením sú nástroje a postupy na elimináciu slabších stránok podnikateľského prostredia MSP a nástrojov na podporu podnikania. Využitím týchto opatrení sa očakáva podpora rozvoja, resp. udržanie priaznivého podnikateľského prostredia, zamedzenie druhotnej insolventnosti a dostupnosti voľných finančných zdrojov pre MSP, živnostníkov a samostatne zárobkovo činné osoby,

6) Vyššia transparentnosť (Čím je transparentnosť vyššia, tým je nižšia korupcia. Preto je cieľom stransparentnenia vysoko regulovaných trhov zaviesť povinnosť zbierať, spracovávať a v zrozumiteľnej forme sprístupňovať verejnosti, či iným platiteľom a regulačným orgánom informácie potrebné pre efektívnejšie fungovanie vysoko regulovaného trhu

Zdroj: www.rokovania.sk

Mohlo by vás zaujímať