Vláda SR: Návrh na použitie a nakladanie s revolvingovými prostriedkami a s tým spojené rozhodovacie a kontrolné procesy

Predkladateľ: Ministerstvo hospodárstva

Revolvingové prostriedky bude možné poskytnúť NARMSP (Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania), aby mohla realizovať programy na podporu malého a stredného podnikania.

Cieľom návrhu je zabezpečiť jednotný postup pri nakladaní s revolvingovými prostriedkami a budú implementované ako interný záväzný predpis do NARMSP. Naďalej zostáva majoritné postavenie a právomoci v rukách MH SR v orgánoch NARMSP.

Zdroj: www.rokovania.sk

Mohlo by vás zaujímať