Vláda SR: Návrh na vytvorenie registra projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov

Predkladateľ: vedúci Úradu vlády SR

Register projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov umožní koordináciu a odovzdávanie informácií o projektoch financovaných z návratnej a nenávratnej finančnej pomoci na území Slovenskej republiky s cieľom vytvoriť priestor na predchádzanie duplicitného financovania projektov, t. j. pred vykonaním finančnej operácie v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh registra projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov v prípade projektov, ktorých podpora z verejných prostriedkov je realizovaná na základe príslušnej zmluvy uzavretej pred 1. 1. 2011 berie do úvahy existenciu Celkového zoznamu zmlúv jednotlivých ministerstiev a verejných inštitúcií vytvoreného na základe uznesení vlády SR č. 491/2010 a  uznesenia vlády SR č. 603/2010, najmä vytvorené technické prostredie v rámci webového sídla Úradu vlády SR.

Zdroj: http://www.rokovanie.sk/

Mohlo by vás zaujímať