Vláda SR: Návrh rozhodnutia Európskej rady, ktorým sa mení a dopĺňa článok 136 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v súvislosti s mechanizmom pre stabilitu pre členské štáty, ktorých menou je euro

Predkladateľ: Minister zahraničných vecí

Na zasadnutí Európskej rady v dňoch 28. a 29. októbra 2010 sa hlavy štátov a predsedovia vlád dohodli na potrebe vytvorenia stáleho krízového mechanizmu na zabezpečenie finančnej stability eurozóny ako celku. Vyzvali predsedu Európskej rady, aby sa ujal konzultácií s členmi Európskej rady o menšej úprave zmluvy potrebnej na tento účel. Belgická vláda 16. decembra 2010 predložila návrh revízie článku 136 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá spočíva v doplnení odseku, na základe ktorého môžu členské štáty, ktorých menou je euro, vytvoriť európsky mechanizmus pre stabilitu (ESM). Bude predstavovať nástroj potrebný na riešenie takých prípadov rizika pre finančnú stabilitu eurozóny ako celku, aké nastali v roku 2010, a pomôže tak zachovať ekonomickú a finančnú stabilitu. Zmena článku 136 Zmluvy o fungovaní EÚ bude prebiehať v súlade s článkom 48 ods. 6 prvým pododsekom Zmluvy o EÚ (zjednodušený revízny postup). Tento postup umožňuje Európskej rade, aby po porade s Európskym parlamentom, Komisiou a v určitých prípadoch s Európskou centrálnou bankou, jednomyseľne prijala rozhodnutie, ktorým sa menia a dopĺňajú všetky alebo niektoré ustanovenia tretej časti Zmluvy o fungovaní EÚ (Vnútorné politiky a činnosti Únie).

Rozhodnutie prijaté zjednodušeným revíznym postupom nesmie rozšíriť právomoci prenesené v zmluvách na Úniu a nadobúda účinnosť, až keď ho následne schvália členské štáty v súlade so svojimi príslušnými ústavnými požiadavkami.

Zdroj: www.rokovania.sk

Mohlo by vás zaujímať