Vláda SR: Návrh strategického plánu boja proti korupcii v Slovenskej republike – upravené znenie

Predkladateľ: minister vnútra

Strategický plán vypracovalo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v spolupráci  so sekciou kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády Slovenskej republiky. Podkladom pre jeho spracovanie bol materiál „Boj proti korupcii v Slovenskej republike – Aktualizácia Národného programu boja proti korupcii”.

Strategický plán charakterizuje a definuje oblasti najčastejšieho výskytu trestnej činnosti korupcie, poskytuje stručný prehľad protikorupčných aktivít vlády Slovenskej republiky, štátnych inštitúcií, činnosť mimovládnych organizácií, analyzuje trestnoprávnu úpravu korupcie v Slovenskej republike a identifikuje oblasti, ktoré je potrebné rozpracovať na podmienky jednotlivých rezortov a inštitúcií, s cieľom stanovenia konkrétnych úloh a termínov ich plnenia.

Strategický plán boja proti korupcii v Slovenskej republike nahrádza Národný program boja proti korupcii Slovenskej republiky.

Zdroj: http://www.rokovanie.sk/

Mohlo by vás zaujímať