Vláda SR: Novela zákona o zrušení kolkových známok a o zmene a doplnení niektorých zákonov – nové znenie

Predkladateľ: podpredseda vlády a minister financií

V súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2010 – 2014 a s Plánom legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2011 sa predkladá návrh zákona, ktorým sa zrušujú kolkové známky, ako jedna z možných foriem platenia správnych a súdnych poplatkov a zavádza povinnosť pre každú inštitúciu, ktorá vyberá správne a súdne poplatky, prijímať menšie platby poplatkov aj v hotovosti.

V predloženom návrhu sa ustanovuje možnosť použiť kolkové známky na platenie správnych a súdnych poplatkov do konca septembra 2013, za predpokladu, že ich poplatník bude mať už skôr zakúpené. Kolkové známky sa súčasne od ich zrušenia nebudú ďalej predávať. Od 1. januára 2013 do konca decembra 2013 sa navrhuje upraviť aj  možnosť vrátenia kolkových známok prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. Banská Bystrica. V návrhu zákona sa upravuje zároveň aj sadzobník správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Navrhuje sa spresniť položky sadzobníka správnych poplatkov nadväzne na potreby praxe správnych orgánov.

Zdroj: http://www.rokovanie.sk/

Mohlo by vás zaujímať