Vláda SR: Správa o stave podnikateľského prostredia v Slovenskej republike s návrhmi na jeho zlepšovanie

Predkladateľ: Ministerstvo hospodárstva

Správa sa snaží poukázať a vyšpecifikovať niektoré nosné oblasti a charakteristiku podnikateľského prostredia v SR v roku 2008. Dynamika rastu hrubého domáceho produktu (HDP) sa zmiernila oproti roku 2007, pričom z hľadiska jednotlivých štvrťrokov sa reálny rast postupne spomaľoval z 9,7 % v 1. štvrťroku na 1,6 % v 4. štvrťroku 2008.

V správe sa nachádzajú aj odporúčania na zlepšenie podnikateľského prostredia, ako napr.:
– Stabilizovať právne prostredie v oblasti podnikania a to minimalizovaním zmien zákonov za predpokladu, že sa dodržia záväzné termíny prevzatia príslušných európskych predpisov
– Stanovovať dostatočne dlhú dobu medzi prijatím predpisu a nadobudnutím jeho účinnosti
– Zjednodušovať administratívne postupy pri začatí podnikania
– Odstrániť neúmerné sankcie štátnych, samosprávnych, verejnoprávnych a iných správnych orgánov
– Využívať v legislatívnom procese všetky dostupné prvky politiky lepšej regulácie („Better regulation“).

Zdroj: www.rokovania.sk

Mohlo by vás zaujímať