Vláda SR: Stratégia informatizácie spoločnosti na roky 2009-2013

Predkladateľ: Ministerstvo financií SR a splnomocnenec vlády SR pre informačnú spoločnosť

Rozvoj informatizácie na Slovensku závisí hlavne od postoju a využívania informačných a komunikačných technológií, založené aj na podpore výskumu a inovácií.

Jednou s priorít a zároveň oblasťou rozvoja je širokopásmové pripojenie; informačná bezpečnosť a štandardy ( hlavnou úlohou bude vytvoriť miesto, kde sa budú riešiť počítačové incidenty. Štát je povinný zabezpečiť ochranu pred zneužitím a aj minimalizovať ich následky); e- government ( vďaka elektronickým prístupom sa užívatelia dostanú k verejným službám) ; e- health – elektronické zdravotníctvo (celý rad nástrojov na podporu prevencie, diagnostikovania liečby a monitorovania zdravotného stavu, komunikácia medzi pacientmi a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, transfer údajov z jednej inštitúcie do druhej, elektronické zdravotné záznamy, osobné prenosné komunikačné zariadenia určené na monitorovanie a pomoc pacientom.) ; e- education -digitálna gramotnosť a elektronické vzdelávanie ;na koniec je to znižovanie energetickej náročnosti a zvýšenie energetickej účinnosti.

Zdroj: www.rokovania.sk

Mohlo by vás zaujímať