Zákon o verejnom obstarávaní

Predkladateľ: Zita Táborská, predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie

Cieľom zákona je transpozícia troch smerníc prijatých EP v roku 2014 do slovenského práva a to: smernice o verejnom obstarávaní (2014/24/EÚ), smernice o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb (2014/25/EÚ) a smernice o udeľovaní koncesií (2014/23/EÚ). Prvé dve menované smernice zrušujú a nahrádzajú doterajšie smernice a tretia menovaná je úplne novou samostatnou právnou úpravou.

Nové smernice v podstate vychádzajú zo zásad a princípov založených ich predchodcami, pričom ich hlavnými cieľmi sú zefektívnenie a urýchlenie procesov verejného obstarávania prostredníctvom povinnej elektronizácie, väčšia flexibilita a zníženie administratívnej záťaže, uľahčenie prístupu malým a stredným podnikom  na trh, podpora využívania verejného obstarávania ako kľúčového nástroja na plnenie cieľov environmentálnej a sociálnej politiky a taktiež zavedenie väčšej právnej istoty pri aplikácii jednotlivých inštitútov.

Zdroj informácií

Mohlo by vás zaujímať